Bóng 88 Kèo NHÀ Cái

优秀 青年 培养 姓名 月 月 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 工作 工作 工作 内容 内容 内容Trong năm thứ hai: Từ năm đến năm, ý kiến ​​của người hướng dẫn: Ngày: Ý kiến ​​của giáo viên thanh niên: Ngày: Văn phòng giảng dạy và nghiên cứu về đào tạo giáo viên trẻ: Người phụ trách các dấu hiệu của Văn phòng giảng dạy và nghiên cứu: Ngày: Ngày của trường trung học để đào tạo giáo viên trẻ Chữ ký: Ngày: “Kế hoạch đào tạo giáo viên trẻ” điền vào mô tả: 1. Nhân viên hình thức cho các giáo viên trẻ đã làm việc trong trường đại học của chúng tôi sau khi vào đại học của chúng tôi sau năm 2003. 2. Kế hoạch đào tạo: Kế hoạch đào tạo hai năm sau khi làm việc trong trường. 3 ) Các khóa học lý thuyết về lớp học, bài giảng thử nghiệm, bài giảng thử nghiệm, bài giảng chính, v.v.) 6) Quản lý giảng dạy (như công việc giảng dạy, giáo viên -liên hệ đồng cấu thành giáo viên, v.v.) ) Kế hoạch đào tạo bằng cấp/giáo dục 4. Bảng yêu cầu điền vào bộ phận nhân sự để tập trung vào đơn vị nhân sự của Trường trước ngày 18 tháng 12. Việc hoàn thành năm đầu tiên của Kế hoạch đào tạo giáo viên trẻ của Đại học Y khoa Quảng Đông Đơn vị mẫu Đơn vị hoàn thành Kế hoạch và Thu hoạch chính: Chữ ký: Ngày: Người hướng dẫn nghe bài học Nghe TÊN GIẢI PHÁP Nhận xét: Ký hiệu ký hiệu: Ngày: Dạy và nghiên cứu Ý kiến ​​của Văn phòng: Chữ ký về ý kiến ​​của trường trung học Trong một bản tóm tắt về tình hình đào tạo trong mỗi năm học 2. Tóm tắt các nút cá nhân, tóm tắt cá nhân nếu bạn không thể viết một trang khác (A4) 3. Tóm tắt cá nhân có thể bao gồm: 1) Suy nghĩ chính trị 2) Quản lý giảng dạy 3) Đào tạo (như các khóa đào tạo, điểm số, v.v.) 4) Các khóa học thực nghiệm, bài giảng thử nghiệm, bài giảng chính, v.v.) 5) Khả năng nghiên cứu khoa học (như tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng các chủ đề, xuất bản bài báo, v.v.) 7)) Nghiên cứu trình độ học vấn/học thuật (bao gồm cả văn phòng giáo dục và học tập thường xuyên, v.v.) 8) Tham gia các hội nghị học tập trong và ngoài nước 2 . Ý kiến ​​đánh giá trong trường trung học bao gồm: 1) Đánh giá công việc giảng dạy 2) Đánh giá công việc giảng dạy và hiệu ứng giảng dạy (đánh giá chất lượng giảng dạy dưới 80 điểm, vui lòng phân tích các lý do và xây dựng các biện pháp thực tế) 3) Đánh giá khả năng nghiên cứu khoa học 4) Việc thực hiện các lý do đánh giá tổng thể của kế hoạch đào tạo (tốt, đủ điều kiện, không đủ tiêu chuẩn) Wewen “Để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này. Yêu thích trang web này cho lần tiếp theo để đọc. Fanwen.com đầu tiên cung cấp các dịch vụ đọc văn bản và tải xuống đầy đủ cho các giáo viên trẻ xuất sắc trong kế hoạch học tập mới nhất.