Trò chơi GO88 Một kế hoạch bài học phương trình một chiều (phương trình, kế hoạch bài học)

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 5 Thư mục hàng đầu Chương 1: Giải pháp Một Công thức phương trình Kế hoạch 2: Giải pháp Một nhân công nhân kế hoạch Bài học 3: Giải pháp Một Kế hoạch phương trình Yuan Chương 4: Giải một Kế hoạch bài học phương trình Yuan Kế hoạch cao : Giải pháp trường trung học cơ sở Một bài học phương trình nhân phương Khung một nhân dân tệ Phương pháp giải pháp của phương trình một lần. Giải pháp 2 (x-2) -3 (4x-1) = 9 (1-x). Có dấu ngoặc đơn trong phương trình phân tích, hãy cố gắng loại bỏ dấu ngoặc đơn trước. , ???? Flint-10x-1 = 9-9x, ??????? Phương trình Cả hai cạnh của phương trình được kết hợp với các mục tương tự -10x + 9x = 1 + 9, ??????, ?? ??????? Kết hợp các mục tương tự x = -10. ???????? Các dấu ngoặc đơn là tất cả để thay đổi số; (2) khi sử dụng định luật phân phối để loại bỏ dấu ngoặc là: (1) sang dấu ngoặc đơn; (2) di chuyển; (3) hợp nhất các mục tương tự; Ứng dụng Ví dụ 1 Phương trình giải pháp: 3 (x-2) +1 = x- (2x-1). Có dấu ngoặc trong phương trình phân tích , Đầu tiên loại bỏ dấu ngoặc đơn, chuyển đổi sang các đặc điểm của phương trình được đề cập trong bài học trước, sau đó giải phương trình. Mục 3x + x = 1 + 5, hợp nhất các mục tương tự 4x = 6, hệ số thành 1x = 1,5. 第 篇 : : 解 元 元 一 次 方程 教案 解 一 一去 分母 内容 课本 课本 第 第 第 至 至 101 页 页Mục tiêu kiến ​​thức và kỹ năng: Làm cho sinh viên thành thạo phương pháp giáo phái mệnh giá và tóm tắt các bước giải phương trình. Mục tiêu của quá trình và phương pháp: Sau khi trải nghiệm quá trình phương trình de -nominating, trải nghiệm sự phức tạp của sự phức tạp thành đơn giản, biến đổi sự chuyển đổi mới của biến đổi cũ kèn nHà cái bet188 Viet nam suy nghĩ. Mục tiêu cảm xúc: Hãy chú ý đến việc thực hiện giải pháp của học sinh, phát triển thái độ học tập của suy nghĩ tích cực của học sinh và hiểu thêm về mối quan hệ giữa cuộc sống và toán học. Tập trung vào giảng dạy: Làm chủ Phương pháp khử -Nominating. Khó khăn giảng dạy: Tìm bội số hói tối thiểu của mỗi mẫu số và khi việc đề cử được gỡ bỏ, đôi khi nó thêm dấu ngoặc. Chìa khóa để giảng dạy: Sử dụng chính xác các thuộc tính tương đương để lấy y tá.教学 : : 自学 ——– ———- 导学 过程 : : 看 一 , , 一 说 说 看 本 图 知 33 ? Giải pháp ba lần tự học thứ hai: Đặt số x này. Từ ý nghĩa của tiêu đề, nhận 2x? 1 x? 1x? X? 3332742 (2x? 1x? 1x? X)? 33? , nói một, nói một) 3x? 13x? 22x? 2? 10? 35 Tóm tắt? Công việc:? (Bài 1) Mục tiêu giảng dạy: 1. Kiến thức và kỹ năng Mục tiêu: Sử dụng phương trình để giải quyết tình huống thực tế để giải quyết tình huống thực tế. . Học cách hợp nhất các mục tương tự để giải phương trình được định hướng của loại “AX+BX = C”. 2. Mục tiêu xử lý và phương pháp: Có thể tìm ra số lượng các số đã biết và chưa biết trong các vấn đề thực tế, phân tích mối quan hệ định lượng giữa chúng và liệt kê phương trình. 3. Thái độ cảm xúc và mục tiêu giá trị: sơ bộ đánh giá cao giá trị ứng dụng của phương trình một chiều và cảm nhận văn hóa toán học. Tập trung vào giảng dạy: Thiết lập một phương trình để giải các vấn đề thực tế và giải phương trình một -one -and -one của loại “AX+BX = C”. Khó khăn trong giảng dạy: Phân tích số lượng đã biết và số lượng chưa biết trong các vấn đề thực tế, tìm mối quan hệ bình đẳng và phương trình cột. Quy trình giảng dạy: Giới thiệu: Chiến dịch lịch sử “Công thức” 1 ① Đánh giá 1: Phương trình trả lời của sinh viên, phương trình một con đường, thuộc tính tương đương. ② Xem lại 2: Các bước liên quan cho các câu hỏi ứng dụng của các phương trình. ③ Đánh giá 3 “Hợp nhất các mục tương tự”: Bài tập: Hợp nhất các mục tương tự (1) X+2x+4x (2) 5Y-3Y-4Y (3) , Học sinh sau khi hoàn thành việc hoàn thành độc lập, giáo viên nhận xét).

Hoạt động 2 Hiển thị Câu hỏi 1: Tổng cộng 140 máy tính đã được mua trong ba năm ở một trường nhất định. Số lượng mua hàng năm ngoái là hai lần vào năm trước. Khối lượng mua hàng năm nay là hai lần thời gian năm ngoái. Có bao nhiêu máy tính đã làm điều này Mua trường trong năm trước? . Hãy có một câu hỏi 2: Mối quan hệ bình đẳng trong chủ đề là gì? Đặt câu hỏi 3: Làm thế nào để liệt kê phương trình? Hướng dẫn học sinh thảo luận và trả lời theo nhóm. Giáo viên và học sinh cùng tổ chức: “Sáp nhập” làm cho phương trình đơn giản hơn và thông qua đơn giản hóa, phương trình gần với dạng x = a. Hoạt động 3 Kiểm tra giải thích Câu 1: Mở khóa các phương trình sau: (1) 8x-2x-4x = 2 (2) 2x? X? 6? 82 Liên kết thiết kế: Bạn có dám thách thức không? Hoạt động 4 Thử nghiệm thanh kiếm NIU Để giải quyết cột sau: (1) 5x? 2x? 9 (2) x2? 3×2? 7 (3)? 3x? 0,5x? 10 (4) 7x? 2,5x? 3x? 1,5x? 3, 9, -27, -27, 81, -243,?, Một trong ba số liền kề là -1701. Ba số là gì? Các vấn đề hiển thị của giáo viên (Thảo luận của sinh viên): Câu 1: Quan sát sự sắp xếp của cột này từ các khía cạnh của các biểu tượng và giá trị tuyệt đối? Đặt câu hỏi 2: Nếu số đầu tiên của ba số liền kề là X, làm thế nào hai người kia có thể được biểu diễn dưới dạng x? Hãy đặt câu hỏi 3: Mối quan hệ bình đẳng của câu hỏi này là gì? (Hướng dẫn học sinh thảo luận và trả lời) Câu hỏi tiếp theo: Bạn nghĩ bao nhiêu cách về câu hỏi này? (Hoàn thành từ học sinh đến bảng đen) Tôi đã học được thực hành: giá trị đầu ra của một nhà máy đã tiếp tục tăng liên tục. Năm ngoái là 1,5 lần năm trước và năm nay là gấp đôi lần năm ngoái. Tổng giá trị đầu ra Trong ba năm là 5,5 triệu nhân dân tệ. Giá trị đầu ra của năm trước là gì? . Tóm tắt hoạt động 6, sắp xếp bài tập về nhà và mở rộng sâu (1) Bạn học những bước nào hôm nay? (2) Các mục tương tự Mergic đóng vai trò gì trong quá trình giải các phương trình? Sắp xếp bài tập về nhà: 1. Tổng của ba số nguyên liên tiếp: 1, 5 hai câu hỏi trên trang 91 của sách giáo khoa 91, (hoạt động bổ sung) là 36. Tìm kiếm: Ba ​​số nguyên này là gì? 3. Chọn các câu hỏi (mở rộng sau giờ học), xin vui lòng thưởng thức một bài thơ: Mặt trời đi xuống núi và ánh sáng buổi tối, tôi lái con vịt trở lại lồng; một nửa tiếng ồn bên ngoài, một nửa của cái lồng; xa lạ. Phần thứ tư: Giải quyết Kế hoạch giảng dạy phương trình một chiều cao Thiết kế Dạy học Một Yuan và một giải pháp FA -FBLE OCEAN HITEA TRUNG QUỐ Ý tưởng và cơ sở lý thuyết thể hiện mối quan hệ định lượng đơn giản, học cách giải phương trình của một nhân dân tệ và chú ý đến việc áp dụng phương trình một chiều trong các vấn đề thực tế. Phương trình One -dollar là một trong những công cụ cơ bản để nghiên cứu toán học, và nó cũng là một nhà mạng quan trọng để cải thiện khả năng học suy nghĩ và phân tích, và giải quyết vấn đề. Bài học này là bài học thứ tư để tìm hiểu phương pháp phương trình một con số. Nội dung chính là tìm hiểu phương pháp sử dụng phương pháp phụ thuộc vào việc giải quyết để giải phương trình một con đường. Quá trình giảng dạy bắt đầu từ các trường hợp để tìm hiểu và giải quyết phương pháp, chú ý đến suy nghĩ trở lại và nuôi dưỡng khả năng sử dụng kiến ​​thức toán học của học sinh. Phân tích sách giáo khoa: Kiến thức về bài học này được kết nối chặt chẽ với một vài bài học trước đó. Đây là phần cuối cùng của phương pháp phương trình một con số (nguồn nội dung là các bài học tốt của fanwen.com www.haoword.com). Về kiến ​​thức, không chỉ cần phải học phương pháp phụ thuộc vào nhiều phân chia của phương trình, mà còn để tích hợp kiến ​​thức đã học trước đây. và đạt được sử dụng linh hoạt. Để hiểu và nắm bắt ý tưởng giải phương trình một chiều, và cải thiện sức mạnh của điện toán. Phân tích của sinh viên: Mặc dù học sinh đã học một số bước để giải phương trình một chiều trong các bài học trước, các nguyên tắc và địa điểm mà mẫu số dễ dàng vẫn là trọng tâm và khó khăn của giải pháp của bài học này. Thông qua hợp tác để khám phá quá trình hình thành và áp dụng kiến ​​thức, cải thiện sáng kiến ​​học tập của học sinh và giúp học tập của học sinh. Mục tiêu học tập: Kiến thức và khả năng: 1. Làm cho học sinh thành thạo giải pháp của phương trình một chiều chứa hệ số điểm; Quá trình và phương pháp: 1. Thông qua giải pháp de -nominarian của phương trình, trải nghiệm phương pháp tư tưởng “Trả về” . Thái độ và giá trị cảm xúc: Tu luyện ý thức khám phá ý thức của học sinh để học sinh có thể tận hưởng niềm vui thành công trong việc giải quyết vấn đề. Điểm chính của việc học: Sử dụng phương pháp mẫu số để giải một phương trình nhân phương học điểm khó: có thể sử dụng chính xác phương pháp de -denominator để giải phương trình điểm đột phá của phương trình: (1) Tìm bội số công khai tối thiểu của mẫu số (2) Nhấn mạnh rằng cả hai cạnh của phương trình phải được nhân lên bằng cách nhân số bội số tối thiểu (3) chú ý đến việc sử dụng chính xác biểu tượng và tốc độ nhân khi loại bỏ dấu ngoặc.

Sự sắp xếp quá trình học tập: 1. Các vấn đề thực tế -Phương pháp khám phá phương pháp de -denominator để giải quyết các vấn đề toán học và cảm nhận phương trình là một trong những mô hình chính mô tả mối quan hệ giữa số lượng và số lượng. Đồng thời dựa trên Cơ sở khám phá phương pháp sử dụng phương pháp “mẫu số” để giải một nhân vật bằng nhân dân tệ và một phương trình. 2. Phân tích ví dụ -Điều chỉnh phương pháp “de -denominator” để giải phương trình bằng phương pháp “de -denominator” và làm chủ phương pháp “thiếu mẫu số” để giải phương trình một -to -one. Các bước chung của phương pháp giải pháp phương trình. 4. Tóm tắt cải tiến -Kinh nghiệm thu hoạch phần tư tưởng toán học này và trải nghiệm thu nhập của thu nhập có. Đã có lúc, có một câu hỏi bây giờ để xem liệu học sinh có thể giải quyết nó không. Câu hỏi (1): Một số, hai -thirds của nó, một nửa của nó, một trong số đó thêm lên đến 17. Số này là gì? Bạn có thể giải quyết vấn đề này với các phương trình? Câu hỏi (2): Bạn có thể thử phương trình này không? (Hướng dẫn học sinh học độc lập, và giáo viên và học sinh tóm tắt các giải pháp khác nhau cùng nhau.) Câu hỏi (3): Đặc điểm của các giải pháp khác nhau là gì? Sử dụng hệ số điểm để hợp nhất các mục tương tự ② Sử dụng bản chất tương đương để đi đến mẫu số. Nếu học sinh không thể trả lời giải pháp thứ hai, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh xem xét bản chất tương đương để giúp giải quyết. Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích và so sánh hai giải pháp để có được sự đồng thuận: Khi phương trình chứa hệ số điểm, đầu tiên -denominator có thể tạo ra hệ số chưa biết của hệ số chưa biết, do đó giải quyết vấn đề thuận tiện và nhanh chóng hơn. Giáo viên nên tập trung vào: (1) liệu học sinh có thể đánh giá cao sự cần thiết của “tùy thuộc vào mẫu số” hay không sự cần thiết của mẫu số. X? 52X? 1? 322. Nhóm phân chia sinh viên đã thảo luận và gửi đại diện để phát biểu. Ví dụ 1: Giải pháp kê đơn 2: Giải pháp 3x? 13x? 22x? 3? 2105 Câu hỏi (1) Bạn cần làm gì trong bước đầu tiên? Tại sao bạn làm điều này? (2) Có phải cơ sở cho điều này? (3) Bạn cần phải chú ý đến loại mẫu nào? (4) Các bước dưới đây là gì? Mẫu số trong phương trình, bước đầu tiên nên được tìm thấy để tìm bội số công khai nhỏ nhất trong ba mẫu số này. Đạn công cộng tối thiểu là 10; 2 của phương trình được nhân với 10, dựa trên bản chất cơ bản của dạng bằng nhau: hai cạnh của công thức bằng nhau được nhân cùng một lúc hoặc chia cho một số, hình thức bằng nhau vẫn được thiết lập; nếu các phân tử được loại bỏ sau khi mẫu số là một mục, nó sẽ thêm dấu ngoặc; ○ 4 Tiếp theo, sẽ có dấu ngoặc, di chuyển và kết hợp với cùng loại và hệ số 1 Tóm tắt: Tóm tắt: Tóm tắt: Tóm tắt: Thông qua các ví dụ của giáo viên với học sinh và giáo viên, học sinh không chỉ có ấn tượng sâu hơn về phương pháp mẫu số; nó còn có ấn tượng sâu sắc về các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình giải quyết vấn đề; nó cũng làm tăng các bước của giải pháp của học sinh đến phương trình. Thứ ba, củng cố các bài tập -M -explo cho thủ tục giải quyết vấn đề, tóm tắt các bước chung. . 2x+1) C2 (3x+5) +6 = 12-2x+1d2 (3x+5) +6 = 12- (2x+1) 2. Mở khóa phương trình một đô la A3x? 52x? 1? ? 1? X? 24x? 1x? 3 bằng giá trị của 7-? 35B1+C Khi X bằng với số, x- (2) sinh viên giao tiếp giữa các sinh viên, tìm hiểu các vấn đề và sửa chúng. (3) Câu hỏi: Bạn có thể tóm tắt các bước để giải một nhân dân tệ và một phương trình bằng cách giải phương trình trên không? Cần chú ý để chú ý đến sự chú ý của? Tóm tắt: Sau khi các sinh viên tóm tắt các bước chung của phương trình giải pháp, nó cho thấy các phương trình khác nhau có các giải pháp khác nhau. Các bước không thể được chuyển sang khó khăn. Hãy để học sinh cảm thấy rằng sinh viên nên chọn đúng các bước giải quyết vấn đề theo các đặc điểm của vấn đề. Thứ tư, tóm tắt, tóm tắt lợi nhuận.

Bây giờ chúng ta nghĩ về những gì chúng ta đã học được trong bài học này? Các ngón tay của giáo viên và thư pháp kể lại: Phương pháp phụ thuộc mẫu số: Dựa trên quá trình giải quyết quá trình: Hãy chú ý đến bước chung: (Giáo viên nhắc nhở: Các bước cần phụ thuộc vào phương trình) Hình thức chính thức: 5. Công việc Buffet: p. 102: (1) (2) Dễ dàng hơn (3) (4) Sự phản ánh giảng dạy hơi khó khăn: Thông qua việc giảng dạy bài học này, tôi nhận ra rằng chúng ta phải cung cấp nhiều cơ hội học tập và tìm hiểu hơn cho học sinh. Phản ánh đầy đủ tình trạng, cũng như thời gian để sinh viên sắp xếp thực hành và hợp nhất đầy đủ trong lớp học. Một mặt: Học sinh có thể kiểm tra rò rỉ và bổ sung, và mặt khác Thiết kế của thiết kế của bảng là một nhân vật bằng Yuan — Go-denominating và mẫu số —————————————————— ———————————————————- ——————————— 率 则 移项 移项 ————要 变号 类 项系 项系 : : : 方程 次 方程 方程 一 一 一 一 一 一 次 方程 (() -Nominal Đề cử 2. Mục đích và yêu cầu giảng dạy: 1. Mục tiêu kiến ​​thức (1) Quá trình sử dụng hai phương pháp: Phương trình số học và cột so sánh giải quyết các vấn đề thực tế, để học sinh có thể trải nghiệm các câu hỏi ứng dụng của phương trình công thức Rõ ràng, tiết kiệm thời gian và công sức; (2) Để thành thạo phương pháp phá hủy phương trình một chiều của dấu ngoặc đơn, có thể được giải quyết một cách khéo léo phương trình một chiều (hệ số kỹ thuật số) và đánh giá tính hợp lý của giải pháp. 2 3. Mục tiêu cảm xúc (1) kích thích sự quan tâm học tập mạnh mẽ của học sinh, để học sinh có tinh thần suy nghĩ độc lập và can đảm để đổi mới, và phát triển thói quen tốt để làm mọi việc theo luật khách quan; (2) Nuôi dưỡng suy nghĩ nghiêm ngặt của học sinh chất lượng; (3) thông qua sinh viên thông qua giao tiếp lẫn nhau, giao tiếp giữa họ và nuôi dưỡng nhận thức của họ về sự hợp tác. Thứ ba, sự nhấn mạnh vào việc giảng dạy: Điểm chính: chia rẽ người mẹ -in -law. Khó khăn: Khi mẫu số được gỡ bỏ, Xiang danh nghĩa được neated sẽ bỏ lỡ người mẹ và không có dấu ngoặc đơn với phân tử. Thứ tư, phương pháp giảng dạy và phương tiện: Sử dụng hướng dẫn để khám phá phương pháp, giới thiệu các cơ chế cạnh tranh, huy động bầu không khí lớp học 5. Quá trình giảng dạy: 1. Tạo các tình huống, đặt câu hỏi 1: Tôi có 6, X, 30 Three Thẻ, vui lòng sử dụng học sinh để sử dụng để sử dụng Nó với các sinh viên. Vui lòng sử dụng nó cho sinh viên. Họ chỉnh sửa một phương trình một con số, nhanh hơn để xem ai biên dịch. Học sinh nghĩ về mức độ hiểu biết về phương trình một con số. Câu 2: Giải pháp 5 (x-2) = 8 Giải pháp: 5x = 8+2, x = 2, xem giải pháp của bạn cùng lớp phải không? Tôi tin rằng sau khi học phần này, tôi sẽ biết bí ẩn. Câu 3: Một nhà máy tăng cường các biện pháp bảo tồn năng lượng. So với nửa đầu năm ngoái, mức tiêu thụ năng lượng trung bình hàng tháng giảm vào năm 2014 và mức tiêu thụ điện hàng năm là 150.000 độ. năm? 2 Câu 2: Lớp học hướng dẫn học sinh tìm thấy các mối quan hệ và cột bình đẳng. Theo mức tiêu thụ năng lượng hàng năm là 150.000 độ, các phương trình công thức nhận được 6x+6 (X-2014) = 15000. Câu 3: Làm thế nào để chuyển đổi phương trình này thành dạng x = a? 6x+6 (X-2014) = 150000 ↓ trong khung nuôi dạy con 6x+6x-2014 = 150000 ↓ di chuyển mục 6x+6x = 150000+12014 ↓ Hợp nhất mục tương tự 12x = 162014 ↓ Hệ số của các cột khác? Làm thế nào các phương trình liệt kê trong các phương pháp khác được giải quyết? Đặt điện trung bình hàng tháng x bằng điện, sau đó là 6x+6 (x+2014) = 150000. (sinh viên giải quyết nó) Kết luận quy nạp: Khi có công thức khung trong phương trình, theo tỷ lệ phân phối nhân và tốc độ Quy tắc của dấu ngoặc đơn, đơn giản hóa. . .

Trò chơi GO88 Bệnh viện Tổng hợp các vấn đề hậu cần kế hoạch làm việc gia đình

Giải thích về các bài tiểu luận của người hâm mộ Chương trình hậu cần chung của bệnh viện: Các vấn đề chung, kế hoạch làm việc, hậu cần, bệnh viện, Bệnh viện Fanwen Các vấn đề chung của Bệnh viện hình ảnh. Sau đây là mô hình của Kế hoạch làm việc hậu cần chung do Xiaobian biên soạn cho tất cả mọi người. Chào mừng bạn đến đọc. Ý tưởng cơ bản về các vấn đề chung của hậu cần chung của bệnh viện (1) 1. Ý tưởng công việc 20xx năm -công việc hậu cần chung là: thực hiện hai dịch vụ xung quanh một trung tâm. Xung quanh một trung tâm, công việc hậu cần chung phải luôn ở xung quanh hoạt động bình thường của bệnh viện. Thực hiện hai dịch vụ, một là làm tốt công việc trong các chi tiết về kế hoạch làm việc hậu cần chung cho bệnh viện làm việc lâm sàng: [Luận án miễn phí: www.lwlwlw.com] củng cố việc xây dựng đạo đức y tế và phong cách y tế, và thiết lập một điều tốt hình ảnh xã hội. Sau đây là mô hình của Kế hoạch làm việc hậu cần chung do Xiaobian biên soạn cho tất cả mọi người. Chào mừng bạn đến đọc. Ý tưởng cơ bản về các vấn đề chung của hậu cần chung của bệnh viện (1) 1. Ý tưởng công việc 20xx năm -công việc hậu cần chung là: thực hiện hai dịch vụ xung quanh một trung tâm. Xung quanh một trung tâm, công việc hậu cần chung phải luôn ở xung quanh hoạt động bình thường của bệnh viện. Thực hiện hai dịch vụ, một là làm tốt công việc dịch vụ cho công việc lâm sàng và cung cấp bảo đảm cao cho công việc lâm sàng; người kia là làm tốt công việc phục vụ nhân viên và bệnh nhân, giải quyết những lo lắng của nhân viên y tế và cho phép Nhân viên của bệnh viện đầy sức mạnh thể chất vào công việc lâm sàng và cố gắng cải thiện toàn diện chất lượng y tế của bệnh viện. Thứ hai, mục tiêu tổng thể của các mục tiêu công việc trong năm nay là: đảm bảo năm đảm bảo và năm cuộc đấu tranh. Năm bảo đảm là: Đảm bảo bảo trì và bảo trì xây dựng môi trường bệnh viện và các thiết bị y tế và các cơ sở bệnh viện; đảm bảo mua sắm, bảo vệ và cung cấp thuốc bệnh viện, vật liệu tiêu dùng và vật liệu; Xe là an toàn và bình thường; đảm bảo an toàn, vệ sinh và sự phong phú của quán ăn bệnh viện. Năm phấn đấu là: cố gắng cải thiện hơn nữa hệ thống quản lý hậu cần, quy trình và hệ thống khen thưởng và trừng phạt; cố gắng cải thiện hơn nữa các cơ sở bệnh viện; cố gắng cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ hậu cần; cố gắng cải thiện hơn nữa việc vệ sinh môi trường của bệnh viện; và Phấn đấu để tiết kiệm thêm chi phí chi phí hậu cần. 3. Các biện pháp làm việc 1. Tối ưu hóa và sửa đổi hệ thống quản lý hậu cần bệnh viện và quy trình làm việc. . . 2. Tăng cường xây dựng tư tưởng và học tập thể chế của nhân viên hậu cần. (1) Nghiên cứu cẩn thận và thực hiện các yêu cầu khác nhau cho công việc hậu cần cho giảng viên và nhân viên, nâng cao nhận thức về dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ. . 3. Tăng cường quản lý vật liệu bệnh viện, thuốc và vật tư tiêu dùng. (1) Mua nghiêm ngặt các vật liệu, vật liệu dẫn đến hệ thống và hàng tiêu dùng không phải là mới và các vật liệu cũ phải được phục hồi. (2) Hàng tồn kho của kho vào cuối mỗi tháng để phù hợp với sổ cái. . 4. Tiết kiệm chi tiêu hậu cần và tiết kiệm việc sử dụng nước và điện. (1) Tăng cường đạo đức công cộng của nhân viên trong bệnh viện và để đạt được tuổi thọ cao nhất của các mặt hàng. (2) Tăng cường đánh giá giá và chất lượng của việc mua, và cố gắng mua các mặt hàng với giá thấp. (3) Tiết kiệm việc sử dụng nước và điện, để phá vỡ điện (nước và khí đốt) để ngăn chặn sự xuất hiện của các mối nguy hiểm an toàn ẩn. 5. Làm tốt công việc làm sạch bệnh viện. (1) Tăng cường việc đào tạo kiến ​​thức nhiễm trùng của người dọn dẹp để khiến họ nhận ra tầm quan trọng của việc làm sạch công việc nhiễm trùng bệnh viện. (2) Tăng cường quản lý người dọn dẹp, làm rõ trách nhiệm, trách nhiệm, và đánh giá nghiêm ngặt và thưởng và trừng phạt. (3) Cải thiện chất lượng làm sạch bệnh viện. 6. Cải thiện chất lượng và tính kịp thời của công việc bảo trì. (1) Tối ưu hóa quá trình bảo trì và cải thiện tính kịp thời. (2) Chọn đúng chất lượng của vật liệu bảo trì và cải thiện chất lượng bảo trì. 7. Hoàn thành một số công việc tạm thời trong sân. 8. Đặt công việc phòng chống an toàn lên hàng đầu. Kế hoạch hậu cần chung của bệnh viện (2) Bộ phận Tổng hợp OXX sẽ tập trung vào công việc sau đây trên cơ sở hoàn thành công việc hỗ trợ hậu cần khác nhau của bệnh viện: 1. Tăng cường dòng đầu tiên quản lý của nhóm Một công việc tốt của sản xuất an toàn, trong khi tăng cường bảo vệ nước, điện, khí đốt và vật liệu, và làm tốt công việc bảo tồn năng lượng và giảm phát thải của các tổ chức công cộng. 2 3. Trong 20xx, Bộ phận các vấn đề chung sẽ nghỉ hưu 6 người, bao gồm 3 thợ điện, 1 tài xế, 1 lần mua và 1 nhân viên quản lý nhà ở. 4. Trạm xử lý nước thải và đào tạo nhân viên lớp nồi hơi và học quy trình và thiết bị của các trạm nước thải mới và phòng nồi hơi mới, thích ứng và làm chủ các quy trình mới càng sớm càng tốt, và đảm bảo rằng nước thải được thải ra và cung cấp nguồn tự động sau khi chuyển khoản.