Huong Dan Dang KY 188bet Mẫu kế hoạch kinh doanh tiêu chuẩn

Kế hoạch khởi nghiệp Tên doanh nghiệp Tên doanh nhân Ngày của ngày của mã hóa bưu chính Điện thoại Fax Email Kế hoạch doanh nhân 1. Phạm vi kinh doanh chính của Hồ sơ doanh nghiệp: Loại doanh nghiệp: □ Sản xuất □ Bán lẻ □ Bán buôn □ Nông nghiệp □ Công nghiệp mới □ 2. Tình hình cá nhân của tác giả của Kế hoạch Doanh nhân (bao gồm cả thời gian): nền tảng giáo dục, các khóa học liên quan (bao gồm cả thời gian):

1. Thứ ba, đánh giá thị trường Mục tiêu Mô tả khách hàng: Năng lực thị trường hoặc thị phần ước tính của Công ty: Xu hướng thay đổi năng lực thị trường:

2 Ưu điểm chính của các đối thủ cạnh tranh: 1. 2. 3. 4. 5. Nhược điểm chính của các đối thủ cạnh tranh: 1. 2. 3. 4. GO88 Chơi 5. Ưu điểm chính của công ty này so với các đối thủ cạnh tranh: 1. 2. 3. 4. 5. Nhược điểm chính của công ty này so với các đối thủ cạnh tranh:

1. 2. 3. 4. 5. 3 4. Kế hoạch tiếp thị 1. Sản phẩm hoặc dịch vụ 2. Sản phẩm giá hoặc dịch vụ Giá bán giá đặc trưng chính Giá bán của các đối thủ cạnh tranh, giảm giá bán hàng, bán hàng, doanh số tài khoản 3. Vị trí (1) Chi tiết lựa chọn: Khu vực địa chỉ (Đồng hồ vuông) Thuê hoặc Chi phí xây dựng 4 (2) Lý do chính để chọn địa chỉ: (3) Phương thức bán hàng (chọn một mặt hàng và chơi): Sẽ bán sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc dịch vụ hoặc các dịch vụ được cung cấp cho: □ Người tiêu dùng cuối cùng □ Nhà bán lẻ □ Nhà bán buôn (4) Lý do cho việc lựa chọn phương thức bán hàng: 4. Quảng cáo Quảng cáo Quan hệ công chúng KINH DOANH GIÁ BÁO Dự đoán chi phí Dự đoán chi phí Dự đoán chi phí Dự đoán dự đoán 5. Doanh nghiệp tổ chức doanh nghiệp sẽ đăng ký là: □ Các hộ gia đình công nghiệp và thương mại cá nhân □ Công ty trách nhiệm hữu hạn ):

Giấy phép kinh doanh và giấy phép của 5 nhân viên của chủ sở hữu hoặc quản lý tiền lương hàng tháng sẽ có được: trách nhiệm pháp lý của chi phí dự kiến ​​của công ty (bảo hiểm, tiền lương của nhân viên Hợp tác (Hợp tác) Thỏa thuận và hợp tác (Hợp tác): Các đối tác điều khoản nội dung đã đóng góp số tiền phân phối và thua lỗ về lợi nhuận và khoản lỗ để chia sẻ bộ phận của các đối tác lao động và các khoản nợ cá nhân của các đối tác có trách nhiệm. .. .. Theo khối lượng bán hàng dự đoán, các công cụ và thiết bị được cho là đạt 100%năng lực sản xuất. Các doanh nghiệp cần mua các thiết bị sau: Tổng số tên và địa chỉ, tổng chi phí (nhân viên nhân dân tệ) Điện thoại hoặc tên nhà cung cấp fax 2. Theo nhu cầu của các hoạt động vận chuyển và tiếp thị, giao thông vận tải được lên kế hoạch mua các công cụ vận chuyển sau: Tên tổng chi phí của tên của địa chỉ số (Yuan) Điện thoại hoặc Nhà cung cấp Fax Tên 7 3. Văn phòng văn phòng và thiết bị yêu cầu các thiết bị sau:

Tổng chi phí của số lượng tên (đô la) Tên nhà cung cấp gọi hoặc fax của tên nhà cung cấp 4. Tài sản cố định và Khấu hao Tóm tắt Công cụ dự án và Thiết bị Công cụ vận chuyển và Thiết bị Cửa hàng Nhà máy Giá trị đất (Yuan) Khấu hao hàng năm (Yuan) 8 Seven, Di động quỹ (tháng) 1. Tổng chi phí (nhân dân tệ) Điện thoại hoặc nhà cung cấp fax Tên nguyên liệu thô và các mặt hàng đóng gói 2. Các chi phí hoạt động khác (không bao gồm phí khấu hao và lãi cho vay) Chủ sở hữu dự án Nhân viên lương của nhân viên và chi phí tiếp thị cho thuê Phí kinh doanh công cộng cho phí bảo trì Phí đăng ký Phí Phí Tổng số phí (Yuan) Nhận xét 9 8. Dự báo doanh thu bán hàng (12 tháng) . Đơn giá bán hàng hàng tháng (2) (3) Đơn giá trung bình Bán hàng hàng tháng Giá trung bình Giá bán hàng tháng của số tiền bán hàng (4) trong số đơn giá trung bình của doanh số (6) (7) (8) Doanh số cho đơn giá trung bình hàng tháng bán hàng Tổng doanh thu của tổng doanh thu, doanh thu và dự án kế hoạch chi phí, ngày 1 2 3 4 5 11 6 7 8 9 10 11 12 Tổng doanh số có chứa và chuyển thuế bán thuế bán thuế (giá trị thuế, v.v.) Bán hàng Thu nhập ròng Chủ sở hữu nhân viên lương cho thuê chi phí tiếp thị cho thuê công cộng cho phí bảo trì chi phí chi phí, chi phí cho vay Phí (Danh sách dự án dự án dự án) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tổng chi phí Thuế Thuế doanh nghiệp Thuế thu nhập cho Thu nhập ròng khác (sau thuế) 10. Kế hoạch lập kế hoạch dòng tiền