trếc Tuyón Bóng Đá t nhà cái

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Thư mục hàng đầu Chương 1: Kế hoạch bài học của đảng 2: Kế hoạch giảng dạy lớp XX Town Town Chương 3: Kế hoạch bài học bên Chương 4: Kế hoạch giảng dạy văn bản người hâm mộ có liên quan hơn 1: Giáo viên, bạn cùng lớp, bạn cùng lớp, Chào buổi chiều, đầu tiên vào buổi chiều, lần đầu tiên cảm ơn bạn vì những bài học trong bữa tiệc của bạn trong sự bận rộn của bạn. Đồng thời, các học sinh từ các trường của Bữa tiệc nghiệp dư được chào đón học. Bữa tiệc. Bản chất của đảng đề cập đến bản chất quy định của một đảng chính trị, và đó là đặc điểm thiết yếu của một đảng chính trị khác với các nhóm chính trị khác. Hiến pháp Đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc làm rõ bản chất của Đảng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là người tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc, và đội ngũ tiên phong của người dân Trung Quốc và quốc gia Trung Quốc. Đó là cốt lõi của sự lãnh đạo của Chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Nó đại diện cho các yêu cầu phát triển của các lực lượng sản xuất tiên tiến của Trung Quốc. Đại diện đại diện. Đại diện. Hướng dẫn văn hóa tiên tiến của Trung Quốc đại diện cho lợi ích cơ bản của số lượng người dân ở Trung Quốc. Để đạt được chủ nghĩa cộng sản. “Đầu tiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhóm tiên phong của lớp Công nhân Trung Quốc, và người tiên phong của Trung Quốc và Quốc gia Trung Quốc. Rằng đảng của chúng tôi không được làm rung chuyển bản chất của nhóm Tiên phong của Công nhân Trung Quốc để củng cố Quỹ Lớp của Đảng; Bản chất của đội tiên phong của quốc gia Trung Quốc để mở rộng Quỹ đại chúng của đảng. Sự thống nhất của hai người tiên phong này quyết định bản chất tiên tiến của đảng và ảnh hưởng, sự gắn kết và hiệu quả chiến đấu của đảng. Đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi cho đảng của chúng ta để tăng cường xây dựng đảng và khám phá luật quản trị trong thế kỷ mới. . Nhóm Tiên phong tầng lớp lao động là những đặc điểm thiết yếu của Đảng Marxist. “Tuyên bố cộng sản” giải thích mục tiêu và không thể tránh khỏi của đảng vô sản. Người ta tuyên bố rằng đảng thuộc tầng lớp lao động là một đảng có lợi cho hầu hết mọi người. Đảng tiên tiến trong lịch sử. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập sau khi chấp nhận chủ nghĩa Lenin và để cứu quốc gia Trung Quốc và nước sâu. Nền tảng lý thuyết của chúng ta là chủ nghĩa Marx -lenin. Không có chủ nghĩa Mác -Leninin, sẽ không có Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ đừng nói đến chiến thắng của Cách mạng Trung Quốc. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc, với tư cách là người tiên phong của các công nhân Trung Quốc, luôn luôn là chủ nghĩa Mác mà lý thuyết và chương trình của nó. Đó là những yêu cầu và lợi thế thiết yếu của đảng thuộc tầng lớp lao động với chủ nghĩa Mác như một kiến ​​thức và chuyển đổi thế giới khách quan. Tất nhiên, chủ nghĩa Mác mà chúng ta nhấn mạnh là sự phát triển của chủ nghĩa Mác hơn là chủ nghĩa Mác cứng nhắc. Cần phải thấy rằng ngày nay, 150 năm sau, những thay đổi lớn đã diễn ra trong chính trị, kinh tế, văn hóa và công nghệ thế giới và các điều kiện quốc gia của Trung Quốc, cảm xúc của đảng và điều kiện của mọi người cũng đang thay đổi. Đảng của chúng tôi “đã làm việc như một đảng khiến người dân chiếm giữ chế độ quốc gia, và đã trở thành một đảng dẫn dắt người dân làm chủ chế độ quốc gia và đã cai trị trong một thời gian dài; đảng đã được xây dựng quốc gia trong các điều kiện của các điều kiện kinh tế theo kế hoạch đã trở thành một quốc gia nước ngoài. Đảng lãnh đạo đất nước trong các điều kiện cởi mở và phát triển của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. “Trong giai đoạn lịch sử mới, nguyên nhân của Đảng và đất nước phải không dừng lại. Đó là sai và có hại; đối xử với chủ nghĩa Mác cũng sai và có hại. Để tuân thủ chủ nghĩa Mác, chúng ta phải tuân thủ tinh thần giải phóng tâm trí, tìm kiếm sự thật từ các sự kiện và theo kịp thời đại và sử dụng thực hành làm tiêu chuẩn để thử nghiệm tất cả và sử dụng chủ nghĩa Marx Lenin phát triển để hướng dẫn thực tiễn mới. Thứ hai, tuân thủ bản chất của người tiên phong của tầng lớp lao động là nhu cầu duy trì định hướng phát triển xã hội chính xác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, người dân Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ Cách mạng Dân chủ, thành lập Cộng hòa Nhân dân là Thạc sĩ Nhân dân, và nhận ra nhiệm vụ khó khăn là xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa sau khi chuyển đổi cuộc cách mạng dân chủ mới sang chủ nghĩa xã hội . Hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của đất nước tôi về cơ bản khác với việc hiện đại hóa các nước tư bản. Việc hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội phải dựa trên quyền sở hữu công cộng đối với các phương tiện sản xuất, nhằm mục đích loại bỏ khai thác và đạt được sự thịnh vượng chung, và cuối cùng nhận ra chủ nghĩa cộng sản. Làm thế nào để đảm bảo sự tiến bộ trơn tru của cải cách và mở ra và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là định hướng xã hội chủ nghĩa để đảm bảo cải cách và mở ra và hiện đại hóa, là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Ở Trung Quốc, chỉ có Đảng Cộng sản không có bất kỳ đảng nào khác có thể làm điều này. 2. Đảng Cộng sản Trung Quốc là cốt lõi của sự lãnh đạo của nguyên nhân của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Vị trí cốt lõi của sự lãnh đạo của đảng được thành lập bởi đảng trong cuộc đấu tranh cách mạng dài hạn, và đó là sự lựa chọn và lịch sử không thể tránh khỏi của người dân. Trong giai đoạn mới xây dựng một xã hội tốt theo cách toàn diện, trong quá trình hiện thực hóa sự trẻ hóa lớn của quốc gia Trung Quốc, chúng ta phải duy trì vị trí cốt lõi của sự lãnh đạo của đảng. .

Cộng sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuân thủ và phát triển sự lãnh đạo của chủ nghĩa Mác trong Đảng Cộng sản. Ngay từ Cách mạng Dân chủ Ku Sòng bạc PW , Mao Zedong đã nói rõ: “Dẫn đầu các cuộc cách mạng vĩ đại như Cách mạng Dân chủ Trung Quốc và Cách mạng Xã hội Trung Quốc đã đến hoàn toàn. Một đảng cá nhân có thể mang nó “Trong thời kỳ mới, Đặng Tiểu Bình tuyên bố rằng xu hướng suy yếu hoặc hủy bỏ sự lãnh đạo của đảng trong và ngoài đảng đã chỉ ra rằng Trung Quốc được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, và doanh nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Không thể lắc. Tuân thủ bốn nguyên tắc cơ bản, cốt lõi là tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trong một hình thức mới, chúng ta phải ngưng tụ một nhà phát triển đa nhân của 1,3 tỷ người và hướng tới mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trách nhiệm sẽ trở thành một tấm cát rải rác, bị gãy, và chắc chắn sẽ rơi vào vực thẳm của sự hỗn loạn. Đây là kết luận rằng sự phát triển của sự phát triển của Trung Quốc kể từ khi tiếp nhận và kết luận phân tích các bài học và bài học của nhiều quốc gia. . Cách mạng do những hạn chế của các đặc điểm lớp học. Theo cách này, nhiệm vụ lãnh đạo Cách mạng Trung Quốc đã rơi vào vai của Đảng Cộng sản Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì trong xã hội Trung Quốc bán màu và bán tự nhiên và các nhóm chính trị khác nhau, chỉ có Đảng Cộng sản là đại diện của năng suất tiên tiến. Cô đại diện cho lợi ích cơ bản của phần lớn tầng lớp áp bức và đại diện Tinh thần hy sinh là ít hẹp và ích kỷ nhất, tầm nhìn chính trị lớn nhất và là người có tổ chức nhất, và cởi mở nhất đã chấp nhận kinh nghiệm của giai cấp vô sản và các đảng chính trị của nó trên khắp thế giới, và sử dụng nó vì sự nghiệp riêng của nó. Điều này không thể thay thế bất kỳ đảng viên và nhóm chính trị nào khác ở Trung Quốc. Kể từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự xuất hiện của Cách mạng Trung Quốc là mới. Đảng Cộng sản Trung Quốc kết hợp chủ nghĩa Mác -Lenininism với thực tế của Cách mạng Trung Quốc, mà không chỉ chỉ ra định hướng chính xác cho cuộc cách mạng Trung Quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa, mà còn đứng đầu cuộc cách mạng và xây dựng. Nó đã tạo ra Hiệu suất của xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sau khi cải cách và mở ra, con đường cơ bản của đảng trong giai đoạn chính của chủ nghĩa xã hội được hình thành, và nó bắt tay thành công vào một con đường mới của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Bước vào thế kỷ mới, Đảng đã nâng Đặng Xiaoping. Biểu ngữ vĩ đại của lý thuyết, dẫn dắt người dân của tất cả các nhóm dân tộc của cả đảng để kiểm tra nghiêm ngặt các thử nghiệm nghiêm trọng về những khó khăn và rủi ro khác nhau. và đã hình thành kinh nghiệm cơ bản của đảng. Sau mười năm thay đổi trong các bộ phim truyền hình Đông Âu, Trung Quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ không tan rã, mà còn cho thấy một sức sống và sức sống mạnh mẽ, điều này đáng chú ý đối với thế giới. Đảng của chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của người dân với thành tích riêng của mình, và cũng đã có được sự tin tưởng của các đảng dân chủ và các nhóm cách mạng khác. Nó được công nhận là cốt lõi của sự lãnh đạo của người dân của tất cả các nhóm dân tộc trong nước. (3) Chìa khóa để làm tốt ở Trung Quốc phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc Trung Quốc là quốc gia xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới và Trung Quốc là một quốc gia cổ đại khác với hơn 5.000 năm. Đối mặt với một tài nguyên lớn, phong phú, các thăng trầm của các thăng trầm, có một lịch sử và văn hóa lâu dài, và mặc dù họ đã phải chịu đựng chủ nghĩa đế quốc, thì sức mạnh lớn đã tăng lên ngày nay là không thể tưởng tượng được để rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên, vị trí cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định tương lai và số phận của đất nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền, và đó là một đảng 59 tuổi đã nắm quyền. Nó có thẩm quyền lớn. Đảng sẽ là một đĩa cát lỏng lẻo. Đất nước này cũng sẽ bị choáng. Thứ hai, nhóm bao gồm các yếu tố tiên tiến trong tầng lớp lao động và các lớp khác nhau. Nâng cao hoặc không liên quan trực tiếp đến sự sống và cái chết của đảng. Bản chất tiên tiến của các đảng viên đặt ra số phận của đảng. Chìa khóa để xây dựng đảng của chúng tôi vào cốt lõi của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc cũng là chìa khóa để duy trì bản chất tiên tiến của đảng. Một lần nữa, chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể đảm nhận nhiệm vụ lịch sử là hiện thực hóa sự trẻ hóa lớn của quốc gia Trung Quốc. Đánh giá từ lịch sử của Trung Quốc trong gần một thế kỷ, chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề để đạt được sự đổi mới lớn của quốc gia Trung Quốc. Đối với đảng của chúng tôi, lãnh đạo của đảng luôn được liên kết với bản chất của Đảng và sứ mệnh lịch sử của đảng. Được thành lập trong sự trẻ hóa lớn của quốc gia Trung Quốc. Thứ ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho các yêu cầu phát triển của năng suất tiên tiến của Trung Quốc, đại diện cho định hướng văn hóa tiên tiến của Trung Quốc và đại diện cho lợi ích cơ bản của những người dân lớn nhất ở Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của đảng chúng ta là giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất. Đồng thời, chúng ta phải cố gắng thừa kế và tiếp tục tất cả các truyền thống văn hóa xuất sắc của quốc gia Trung Quốc, xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc, và cam kết xây dựng nền văn minh chính trị xã hội chủ nghĩa, nền văn minh vật chất và nền văn minh tâm linh, và thúc đẩy Tiến bộ xã hội toàn diện. Thay mặt năng suất tiên tiến của Trung Quốc, sự phát triển năng suất nâng cao của Trung Quốc đòi hỏi phải có những mâu thuẫn cơ bản của xã hội loài người, năng suất là yếu tố mang tính cách mạng và tích cực nhất. Năng suất là quyết định cuối cùng của phát triển xã hội. Quốc gia và quốc gia là mức độ năng suất.

Đảng của chúng tôi là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân Trung Quốc. Đó là sự phát triển không thể tránh khỏi của sự phát triển năng suất xã hội của Trung Quốc đến một giai đoạn nhất định. và những thành tựu chính trị của các tòa nhà trên cao. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đảng tiên tiến được thành lập theo các nguyên tắc của Đảng Marxist. Kinh nghiệm của đảng năm 1987 cũng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể hoạt động trên sân khấu chính trị Trung Quốc với tư cách là một đảng tiên tiến. Điều cơ bản là đảng đại diện cho các yêu cầu phát triển năng suất tiên tiến trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Vì vậy, thể hiện sức sống mạnh mẽ. . Văn hóa tiên tiến là sự kết tinh của sự tiến bộ của nền văn minh loài người, nhưng cũng là động lực tinh thần và hỗ trợ trí tuệ thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội loài người, ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn của con người, và thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội. Văn hóa tiên tiến nên là một người lành mạnh, khoa học, hướng lên và văn hóa thúc đẩy xã hội tiến lên theo hướng phát triển trong tương lai, thay vì văn hóa suy đồi, tiêu cực, thiếu hiểu biết và lạc hậu. Việc sửa đổi Hiến pháp Đảng XX đã bổ sung nội dung tuân thủ hướng dẫn của chủ nghĩa Mác, thiết lập những lý tưởng chung của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc, thúc đẩy tinh thần dân tộc với chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi, và tinh thần cải cách và đổi mới là cốt lõi, và ủng hộ Khái niệm về chủ nghĩa xã hội. Mục đích là để thúc đẩy hơn nữa sự thịnh vượng lớn của văn hóa xã hội chủ nghĩa, cải thiện sức mạnh mềm mại của văn hóa văn hóa quốc gia, làm cho quyền văn hóa cơ bản của người dân đảm bảo tốt hơn, làm cho cuộc sống xã hội và văn hóa trở nên đầy màu sắc, và làm cho sự xuất hiện tâm linh của mọi người trở nên nhiều hơn. . Và quần chúng là bậc thầy của lịch sử. Đại diện cho lợi ích cơ bản của những người rộng nhất, việc thành lập đảng với tư cách là công chúng là những đặc điểm thiết yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đó là một dấu hiệu quan trọng của đảng của chúng tôi khác với các đảng chính trị khác. Kể từ khi thành lập, đảng đã trung thành đại diện cho lợi ích cơ bản của những người rộng lớn nhất ở Trung Quốc. Là cốt lõi của sự lãnh đạo của Cách mạng và Xây dựng Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần phải chịu đựng sự chăm chỉ trong 87 năm. Nó luôn đứng đầu Thời báo và thúc đẩy sự giải phóng, phát triển và tiến bộ xã hội của Năng suất xã hội. Từ chiến thắng của cuộc cách mạng dân chủ mới cho đến ngày nay, nguyên nhân sâu xa của quốc gia Trung Quốc đã bắt tay vào con đường trẻ hóa. Thịt và máu với người dân. Đảng của chúng tôi đại diện cho các yêu cầu phát triển của năng suất nâng cao và hướng văn hóa tiên tiến. Trong phân tích cuối cùng, đó là thể hiện tốt hơn lợi ích cơ bản của những người rộng lớn nhất. Đảng của chúng tôi đến từ người dân, bắt nguồn từ người dân và phục vụ người dân. Nó luôn luôn là sự khác biệt cơ bản giữa lợi ích cơ bản của đảng chúng tôi của những người rộng lớn nhất. Để huy động sự nhiệt tình của tất cả các khía cạnh, tất cả các chính sách và biện pháp và công việc phải được phản ánh chính xác và thuận lợi để xử lý đúng các lợi ích khác nhau. Họ nên xem xét cẩn thận và tính đến lợi ích của mọi người trong các lớp khác nhau và các khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trước tiên hãy xem xét và đáp ứng lợi ích của hầu hết mọi người, liên quan đến tình hình toàn cầu của quản trị đảng, tình hình chung của phát triển kinh tế và chính trị quốc gia, sự thống nhất của người dân của tất cả các nhóm dân tộc ở nước này, và sự ổn định xã hội tổng thể. Thứ tư, mục tiêu lý tưởng và cuối cùng cao nhất của đảng là đạt được xã hội cộng sản cộng sản là xã hội lý tưởng, đẹp đẽ và hợp lý nhất của con người. Những người Cộng sản Trung Quốc lấy hệ thống xã hội nhận ra chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu cuối cùng của cuộc đấu tranh. Không chỉ bởi vì nó là hệ thống xã hội lý tưởng nhất, nó còn phản ánh các luật khách quan và xu hướng phát triển xã hội không thể tránh khỏi, và là sứ mệnh lịch sử của Đảng Phân sinh. (1) Chủ nghĩa cộng sản là hệ thống xã hội lý tưởng nhất trong lịch sử loài người. Con người có ý thức theo đuổi lịch sử của xã hội lý tưởng có thể bắt đầu với một số nhà tư tưởng của xã hội nô lệ. Vào thế kỷ 19, San Ximen, Fourier, Owen và những người khác đã đề xuất các kế hoạch xã hội chủ nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, vì họ không hiểu luật phát triển của chủ nghĩa tư bản và vai trò lịch sử lớn của giai cấp vô sản, kế hoạch của họ trở nên không thể đoán trước và khó đạt được. Đối với học thuyết của họ, mọi người gọi đó là trí tưởng tượng của chủ nghĩa xã hội. Marx và Engels tiếp thu các thành phần hợp lý của học thuyết của họ, bị bỏ rơi trí tưởng tượng không thực tế và dựa trên nghiên cứu về luật của xã hội loài người, đặc biệt là sự phát triển của xã hội tư bản, đã đưa ra dự đoán khoa học về xã hội lý tưởng của con người, do đó làm cho học thuyết xã hội chủ nghĩa từ là khoa học. Hệ thống xã hội của chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tên “Đảng Cộng sản Trung Quốc” có nghĩa là đảng đang tham gia vào sự nghiệp cộng sản vĩ đại, dựa trên việc hiện thực hóa hệ thống cộng sản. Việc hiện thực hóa hệ thống xã hội này là chương trình cao nhất và lý tưởng cao nhất của đảng chúng ta. Bất kể quá khứ, hiện tại và tương lai, lý tưởng này là nguồn sức mạnh chính và trụ cột tâm linh của Cộng sản. Theo báo trước khoa học của Marx, chủ nghĩa cộng sản phải trải qua hai giai đoạn phát triển thấp và nâng cao, cụ thể là xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản. Xã hội xã hội chủ nghĩa là một sự chuẩn bị cần thiết cho xã hội cộng sản, và xã hội cộng sản là một xu hướng không thể tránh khỏi của sự phát triển của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Những người cộng sản và các nhà hoạt động yêu cầu đảng tham gia đảng nên tin chắc rằng bất cứ lúc nào, đây là một đạo luật khách quan về phát triển xã hội dựa trên chủ nghĩa Mác. . Năng suất không ngừng phát triển và quan hệ sản xuất tương đối ổn định. Với sự phát triển năng suất, mọi người chắc chắn sẽ thay đổi mối quan hệ sản xuất ban đầu để thích nghi với năng suất mới. Cho đến nay, xã hội loài người đã trải qua năm hình thức xã hội: xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản và xã hội chủ nghĩa xã hội. Việc thay thế các hình thức xã hội này lần lượt là kết quả của mối quan hệ sản xuất phải phù hợp cho sự phát triển của các lực lượng sản xuất. Xã hội tư bản là xã hội giai cấp cuối cùng dựa trên quyền sở hữu tư nhân trong lịch sử loài người. Sự phát triển của những mâu thuẫn cơ bản của nó xác định rằng hệ thống tư bản phải bị phá hủy, và hệ thống xã hội chủ nghĩa phải chiến thắng. Đây là một luật lịch sử không thể cưỡng lại. Marx và Engels đã sử dụng các quan điểm duy vật lịch sử để phân tích những mâu thuẫn của xã hội tư bản, và tiết lộ sâu sắc rằng từ thời điểm sản xuất tư bản, nó chứa đựng những mâu thuẫn không thể vượt qua sở hữu mâu thuẫn. Mâu thuẫn này là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất tư bản. Sự tồn tại và phát triển của nó xác định rằng chủ nghĩa tư bản chắc chắn sẽ bị diệt vong. Mâu thuẫn giữa việc xã hội hóa sản xuất và sở hữu tư nhân của nhà tư bản được thể hiện là sự phản đối và đấu tranh của giai cấp vô sản và giai cấp tư sản về quan hệ giai cấp. Bắt đầu từ tình trạng lớp học và đặc điểm giai cấp của Marx và Engels, Marx và Engels chỉ ra rằng sứ mệnh lịch sử vĩ đại của giai cấp vô sản là: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hợp nhất nhân dân. Sau cuộc cách mạng vô sản, quy tắc tư sản đã bị đảo ngược. Thiết lập một chế độ độc tài của giai cấp vô sản, nhận ra chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, và giải phóng toàn bộ con người. Sự không thể tránh khỏi lịch sử của chủ nghĩa cộng sản không chỉ có cơ sở lý thuyết khoa học, mà còn là thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng vô sản. Kể từ khi bản tuyên ngôn của Cộng sản vào năm 1848, dưới sự hướng dẫn của chủ nghĩa Mác, phong trào cộng sản quốc tế đã từ Yuan đến cùng, từ nhỏ đến lớn, từ lý thuyết đến thực tiễn, và đã đạt được sự phát triển rất lớn. Kể từ những năm 1990, mặc dù nguyên nhân xã hội chủ nghĩa thế giới đã phải chịu những thất bại nghiêm trọng, điều này không thay đổi xu hướng phát triển lịch sử của con người. Hệ thống xã hội chủ nghĩa vẫn cao trong sức mạnh phía đông 1,3 tỷ, và phát triển về phía trước với tốc độ chưa từng có. Đây là một chiến thắng tuyệt vời của chủ nghĩa xã hội, mang đến cho người dân trên thế giới một sự khích lệ và hy vọng rất lớn. Mặc dù trong quá trình lịch sử trong tương lai, phong trào cộng sản quốc tế sẽ gặp phải các tình huống phức tạp, điều này không thể thay đổi xu hướng chiến thắng chung trong chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Phần 2: Kế hoạch giảng dạy lớp XX Town Party Kế hoạch giảng dạy lớp thị trấn XX “Suy nghĩ giải phóng tuyệt vời, thay đổi phong cách thay đổi và tăng cường dịch vụ” Hoạt động giáo dục chủ đề Tiêu đề kế hoạch bài học: Giải phóng suy nghĩ thúc đẩy phát triển và cải thiện giảng viên lãnh thổ dịch vụ: XXX ( Phó Bộ trưởng Ủy ban Đảng Đảng XX Town) Đối tượng giảng dạy: Thị trấn và Village Cadre Thời gian giảng dạy: 1 giờ Dạy Địa điểm: XX Town Hội nghị Mục đích giảng dạy: Thúc đẩy cán bộ và nhân viên để chuyển đổi phong cách làm việc để cải thiện các yêu cầu giảng dạy về trình độ dịch vụ: sửa chữa một số ý tưởng , thiết lập một số ý thức, xử lý một số mối quan hệ, chú ý một số vấn đề giải phóng tâm trí để thúc đẩy sự phát triển và cải thiện phong cách dịch vụ. Giải phóng tâm trí, thay đổi phong cách, tăng cường và đổi mới quản lý xã hội và thực hiện các hoạt động giáo dục chủ đề với “Giải phóng tuyệt vời về Suy nghĩ, những thay đổi lớn trong phong cách, và cải thiện dịch vụ tuyệt vời “. Kết hợp với tình hình thực tế của thị trấn của chúng tôi, theo sự sắp xếp của lịch trình, hôm nay tôi đã đến cán bộ thị trấn (dân cư) để tham gia một bài học bên để nói về các vấn đề sau: Đầu tiên, chúng tôi phải sửa chữa một số ý tưởng tự do ý thức hệ. Có một tình huống như vậy giữa các cán bộ thị trấn của chúng tôi. Tôi đã gặp một số điều lớn và đưa ra quyết định mà không thảo luận tập thể. Điều này rất bất lợi cho công việc của chúng tôi ở cấp cơ sở, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của công việc, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhóm và có thể nói rằng nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của chính phủ của chúng tôi. Do đó, khi gặp phải các vấn đề lớn trong các cán bộ thị trấn và làng, chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, công lý và công chúng, đưa ra mọi thứ, thảo luận về vấn đề, và sau đó đưa ra quyết định. Thoát khỏi. Các cơ sở tự làm việc rất khó, liên quan đến một phạm vi rộng và các mối quan hệ phức tạp. Điều này đòi hỏi hai cán bộ của thị trấn và các làng không sợ khó khăn, can đảm chịu trách nhiệm và không bị thu hẹp trước những khó khăn và sẽ không lắc trước sức mạnh. Tuân thủ nguyên tắc, cần phải biết rằng nguyên tắc này là làm cho những người tội lỗi không thể tránh khỏi. Nếu có khó khăn, mọi người đều có thể trốn thoát, làm thế nào để thực hiện công việc và làm thế nào để cải thiện dịch vụ? Tư tưởng thực dụng. Thị trấn và cán bộ làng của chúng tôi phải sửa chữa động lực và vị trí của họ và thực sự thay đổi phong cách của họ. Là một đảng viên và một cán bộ quốc gia, phục vụ người dân là mục đích đầu tiên của chúng tôi. Đây là những gì Chủ tịch Mao nói, nhưng bây giờ nhiều đồng chí có thể đã quên mất ý nghĩa thực sự của câu này. Một số cán bộ đảm nhận công việc như một cơ hội cho suy đoán. Nếu bạn làm việc như thế này, bạn sẽ không bị quần chúng khởi đầu, và sớm muộn gì bạn cũng sẽ được kiểm tra bởi bộ phận cấp trên. Thứ hai, nó là cần thiết để thiết lập một số khái niệm về ý thức. Công việc của hai cấp độ thị trấn và làng mạc của chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với công việc của các ủy ban đảng và chính phủ ở cả hai cấp và quận tại thành phố và quận.

Trong quá trình thực hiện công việc, chúng ta cũng phải có nhận thức chung này. Chúng ta phải suy nghĩ chung, hợp tác với các ủy ban đảng và chính phủ cao hơn để làm tốt công việc và không tham gia vào chủ nghĩa nhóm nhỏ. Khái niệm kỷ luật. Trong số thị trấn của chúng tôi, các cán bộ và nhân viên làng (dân cư), có chín phong cách xấu trong chín khía cạnh như “tầm thường, lười biếng, rải rác”, “giả, nổi, man rợ” Phục vụ quần chúng và phát triển phát triển dịch vụ, không hành động, hỗn loạn và hành động chậm. Tóm lại, đây là một biểu hiện của kỷ luật. Các chính sách và quy định lớn đối với đảng và quốc gia, và hệ thống quản lý để họp để gặp gỡ khi nghỉ làm, nên được quan sát và phải thiết lập một khái niệm chính xác về kỷ luật. Ý thức đoàn kết. Chỉ bằng cách hợp nhất các đồng nghiệp, chúng ta mới có thể thực hiện công việc của mình tốt hơn. Chỉ bằng cách hợp nhất quần chúng, chúng ta mới có thể thực sự hoàn thành công việc của mình. Để hợp nhất nội bộ, sự thống nhất của thế giới bên ngoài cũng là cần thiết. Mọi người mạnh mẽ hơn. Sự thống nhất là sức mạnh. Đây là điều mà hai cán bộ của thị trấn và làng của chúng tôi phải tiếp tục trong công việc thực tế. Nhận thức về dịch vụ. Ý thức dịch vụ giống như những gì tôi đã nói ở trên, nhưng cần nhấn mạnh hơn nữa ở đây. Bạn phải được giải phóng trong hệ tư tưởng và thực hiện ý thức phục vụ quần chúng vào tâm trí của chính bạn. Nó có thể đóng một vai trò thực tế. Nếu không, chỉ cần lắng nghe cuộc họp và quên nó. Việc sử dụng là gì? Một cảm giác công lý. Mỗi cán bộ hàng đầu của chúng tôi đại diện cho hình ảnh của đảng và chính phủ. Nếu bạn không thể làm ít nhất là công bằng và công lý, thì đảng của chúng tôi và chính phủ có gì khác trong mắt quần chúng? Không chỉ hình ảnh của chính chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đảng và chính phủ trong trái tim nhân dân. Những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai để làm việc, vì vậy chúng ta phải thiết lập ý thức công lý. Thứ ba, một số mối quan hệ nên được xử lý đúng cách để đối phó với mối quan hệ với quần chúng và sự thống nhất nội bộ. Hiện tại, hầu hết các cán bộ hàng đầu của chúng tôi có thể xử lý đúng mối quan hệ giữa các nhóm khô. Tuy nhiên, cũng có một vài người trong số họ không biết ý tưởng của họ và tự đưa mình lên. Những ý tưởng như vậy là không thể bảo vệ, để đặt ra kệ và dám đối mặt với quần chúng; lấy người dân, và hoàn toàn tôn trọng quần chúng. Đồng thời, chúng ta cũng phải làm tốt công việc thống nhất nội bộ, tạo thành một lực lượng chung và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. Đối phó chính xác với mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Xử lý mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới có lợi cho sự thống nhất và ổn định, cải thiện hiệu quả công việc và thúc đẩy sự phát triển chung của công việc. Là một đảng viên, một nhân viên của một cơ quan nhà nước nên bắt đầu từ tình hình chung và chăm sóc các lợi ích tập thể và lâu dài của tập thể. Là một cấp dưới, chúng ta nên tôn trọng cấp trên. Điều này cũng được yêu cầu bởi đảng kỷ luật tổ chức. Thứ tư, chú ý đến các vấn đề của một số vấn đề của thị trấn, ủy ban làng (khu phố). Sau khi hiểu, tôi thấy rằng tần suất và chi phí của các lần tiếp khách của chúng tôi là quá nhiều. Mặc dù chúng tôi đang ở thị trấn Thành Trung, nhưng có nhiều công việc hơn về mọi mặt, nhưng không cần phải nhận nó, chúng tôi vẫn nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, tình huống này có thể được gây ra bởi sự tồn tại của nhiều suy nghĩ không chính xác khác nhau. Tại sao chúng ta cần giải phóng tâm trí và thay đổi phong cách của chúng, chúng ta nên bắt đầu với điều này. Giống như nếu thị trấn đi đến vùng nông thôn trong làng, mọi người đều ở gần nhà vào buổi trưa, vì vậy không cần phải tiếp tân. Công việc tiếp nhận phải được thực hiện, và nó phải được thực hiện tốt, nhưng nó phải dựa trên các nguyên tắc bảo tồn và hợp lý. Các hồ sơ của cuộc họp của ủy ban làng (khu phố) không phải là âm thanh. Mỗi ủy ban làng (khu phố) tôi đã thấy rằng các bàn ghế ở đó đều tốt, nhưng tôi không thể tìm thấy một cuốn sách kỷ lục hội nghị. Chúng ta đều biết rằng các nghị quyết của ủy ban đảng và chính phủ đều cần thảo luận và ghi lại chính sách, và tầm quan trọng của hồ sơ hội nghị là tự tin. Cũng có thể thấy rằng trong công việc thực tế, nhiều cán bộ đã không nghiêm trọng lắm và họ phải ghi lại điều này. Các vấn đề của quản lý dữ liệu tập tin. Lưu trữ là nhân chứng và hồ sơ về công việc trong quá khứ của chúng tôi. Họ có thể học hỏi từ công việc hiện tại và tương lai của chúng tôi. Và nhiều lần, chúng ta cần tìm những thứ từ tài liệu lưu trữ trong quá khứ và không khoa học để làm tốt công việc quản lý tài liệu lưu trữ. Nó sẽ trực tiếp hạn chế cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Nguyên tắc trong công việc và cuộc sống. Các nguyên tắc của công việc và cuộc sống cũng có thể được coi là kỷ luật. Đây cũng là một phần quan trọng trong phong cách thay đổi phong cách của chúng tôi. Nếu không có nguyên tắc và kỷ luật cơ bản trong công việc và cuộc sống, làm thế nào để thuyết phục quần chúng. Đối với các cán bộ có nguyên tắc kém, ý thức trách nhiệm kém và không phải kỷ luật, các nguyên tắc của tôi giống như tiếng nói của quần chúng: Đừng làm điều đó. Chương 3: Kế hoạch giảng dạy của lớp đảng sẽ tham gia dòng Mass để khắc phục thị trấn “bốn gió”. ” Các cán bộ của tất cả các cơ quan, thư ký của Chi nhánh Đảng Village, người đứng đầu bộ phận thị trấn và các thành viên của nhóm giám sát thứ 15 của Ủy ban Đảng Thành phố đã tham dự lớp học. Thư ký Zhang tập trung vào sự phát triển lịch sử của dòng Mass của đảng, các tính năng mới và các tính năng mới mà công việc hàng loạt của đảng phải đối mặt trong tình huống mới và cách liên hệ với tình hình thực tế để thực hiện các hoạt động thực hành và giáo dục hàng loạt của đảng, mà đã giải thích sâu sắc đường dây của nhóm về nhu cầu ý nghĩa sâu sắc, nhu cầu thực hiện các hoạt động thực hành giáo dục hàng loạt của đảng và cách thực hiện các hoạt động thực hành giáo dục kết hợp với tình hình thực tế của thị trấn của chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của các thành viên trong nhóm ‘ Giáo dục, chuyển đổi cán bộ, và quần chúng giá cả phải chăng. Johor Bahru, giàu có và mạnh mẽ, văn minh và cởi mở, xinh đẹp và hạnh phúc.

. và thực hiện phiên họp toàn thể thứ bảy của Tổng thư ký Hu Jintao trong Ủy ban kiểm tra kỷ luật thứ mười bảy về tinh thần của bài phát biểu, chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả công việc của sự thuần khiết của đảng. Theo việc triển khai hợp nhất của Ủy ban khai thác, thực hiện các yêu cầu có liên quan của Yangmea [2014] 40 và 41, và kết hợp thỏa thuận nghiên cứu chi nhánh của Đảng quận vào năm 2014 ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều có một bài học Đảng đặc biệt “giữ sự thuần khiết của đảng và chào đón Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. I. Truyền đạt tinh thần của bài phát biểu của Tổng thư ký Hu Jintao tại Phiên họp toàn thể thứ bảy của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương lần thứ 17: Hu Jintao, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có những bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ sáu của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung tâm thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 10 tháng 1. Ông nhấn mạnh rằng việc thực hiện phong cách đảng và chính phủ sạch sẽ và cuộc chiến chống tham nhũng là do con người định hướng, điều chỉnh người dân và hướng dẫn của lý thuyết Đặng Tiểu Biến và “ba đại diện” là hướng dẫn, trong việc thực hiện khoa học của khoa học Khái niệm phát triển và thành tích tốt nhất, bảo trì và phát triển tốt nhất. Lợi ích cơ bản của người dân là điểm khởi đầu và điểm kết thúc của tất cả các công việc, giải quyết một cách nghiêm túc các vấn đề nổi bật gây hại cho lợi ích của quần chúng và Các vấn đề mạnh mẽ của công chúng trong việc xây dựng sự chống tham nhũng và liêm chính, và duy trì hiệu quả sự công bằng và công bằng xã hội; mạnh mẽ củng cố việc xây dựng đội ngũ cán bộ, duy trì đảng của đảng kết nối máu người của mọi người; và tham gia, và đưa ra vai trò tích cực của người dân trong việc xây dựng phong cách đảng và chính phủ sạch sẽ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng; kiên quyết chống lại những thất bại, trừng phạt nghiêm trọng các yếu tố tham nhũng, xây dựng và xây dựng và chống tham nhũng với phong cách đảng Và chính phủ sạch sẽ kết quả thực tế của cuộc đấu tranh được tin tưởng vào người dân. Hu Jintao nhấn mạnh rằng vào năm 2014, các ủy ban đảng và chính phủ ở tất cả các cấp (nguồn nội dung tốt www.haoword.com) và các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật tuân thủ các hướng dẫn của cả các triệu chứng và quản trị, quản trị, trừng phạt toàn diện, và tập trung về phòng ngừa, và đẩy nhanh sự tiến bộ của hình phạt và phòng ngừa tham nhũng. Xây dựng, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về luật chống tham nhũng và ủng hộ sự liêm chính, xây dựng phong cách của đảng và chính phủ sạch sẽ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã đạt được và tích lũy kinh nghiệm mới. Trong công việc, chúng tôi chú ý nhiều hơn đến trung tâm và tình hình chung của trung tâm, và chú ý nhiều hơn đến cả các triệu chứng và hình phạt, trừng phạt và quốc phòng, và chú ý nhiều hơn đến việc cải thiện hệ thống và điều chỉnh sức mạnh. Hãy chú ý nhiều hơn đến việc duy trì lợi ích của người dân và sinh kế của mọi người. Đổi mới. Ông chỉ ra rằng cần phải tỉnh táo rằng việc xây dựng phong cách đảng và chính phủ sạch sẽ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn phải đối mặt với một số vấn đề nổi bật. Tình hình đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và nhiệm vụ vẫn khó khăn. Chúng ta không chỉ thấy kết quả rõ ràng của việc chống tham nhũng và toàn vẹn, mà còn thấy sự lâu dài, phức tạp và gian khổ của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Cải thiện trình độ khoa học của việc chống tham nhũng và toàn vẹn. Hu Jintao nhấn mạnh rằng phong cách đảng và xây dựng chính phủ sạch và chống tham nhũng để thực hiện định hướng cho mọi người và điều chỉnh người dân. Một là tập trung vào việc tăng cường giáo dục và điều chỉnh giáo dục của người dân, củng cố bản chất của đảng và mục đích của đảng, hướng dẫn các đảng viên trong nhóm và cán bộ hàng loạt, có ý thức đứng trên vị trí của người dân, khăng khăng tôn trọng quần chúng trong hệ tư tưởng, gần với quần chúng và dựa vào quần chúng trong công việc. Thứ hai là cố gắng thiết lập và cải thiện cơ chế thực hiện quyết định phản ánh sự định hướng của con người và cai trị như người dân. Để đưa ra quyết định và chính sách cố định, chúng ta phải xem xét đầy đủ lợi ích của quần chúng, hoàn toàn tôn trọng mong muốn của quần chúng, Phối hợp và điều phối lợi ích của tất cả các khía cạnh, tuân thủ chính trị và con người, và mọi người cần phải ở trong người dân. Yêu cầu người dân, tuân thủ các quyết định khoa học, quyết định dân chủ và quyết định -làm theo luật. Thứ ba là tập trung vào công việc theo luật pháp và các quy định và chính sách, tăng cường mạnh mẽ khái niệm luật pháp và nhận thức về việc làm việc theo luật, thực hiện mạnh mẽ quyền lực để thực thi quyền lực theo luật pháp, cải thiện mạnh mẽ Khả năng làm mọi thứ theo luật pháp, thực hiện mạnh mẽ các hệ thống công cộng khác nhau và đảm bảo rằng sức mạnh chạy dưới ánh mặt trời. Thứ tư là cố gắng bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân, bảo vệ các quyền kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của mọi người, và cải thiện hiệu quả cuộc sống của mọi người như là sự kết hợp của việc đối phó đúng với mối quan hệ giữa cải cách và sự ổn định, và Giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi bật gây hại cho lợi ích của quần chúng. Cải thiện hiệu quả cơ chế duy trì quyền và lợi ích của quần chúng do đảng và chính phủ lãnh đạo, và cải thiện cơ chế bảo đảm chính sách của chính phủ trung ương về lợi ích của người dân. Thứ năm, chúng ta phải cố gắng điều tra và đối phó với các trường hợp gây hại cho lợi ích quan trọng của quần chúng và bảo vệ lợi ích của quần chúng. Thứ sáu, chúng ta phải tập trung vào việc củng cố phong cách của các đội ngũ cán bộ cơ sở, giáo dục và hướng dẫn các cán bộ cơ sở để tăng cường tinh thần của đảng, kế thừa và tiếp tục truyền thống và phong cách tốt đẹp của đảng, và giúp các cán bộ cơ sở để thành thạo kiến ​​thức mới, kỹ năng mới và kỹ năng mới. Cần phải hiểu những khó khăn của công việc cơ sở, hiểu những khó khăn của các cán bộ cơ sở, và thực sự rất coi trọng, chăm sóc và chân thành để bảo vệ các cán bộ cơ sở, để họ tiếp tục thực hiện công việc mới cho Đảng và người dân. Khi bắt đầu cải cách và mở ra, đồng chí Đặng Xiaoping đã nói rõ rằng có một phong cách không công bằng và tham nhũng trong đảng, nhấn mạnh rằng “để giải quyết các vấn đề tư tưởng và giải quyết các vấn đề hệ thống.” Một loạt các tài liệu như “” Lưu ý “và xây dựng phong cách đảng nâng cao khác. Sau phiên họp toàn thể thứ tư của Ủy ban Trung ương thứ mười ba của Đảng, lãnh đạo thế giới thứ ba của đảng với đồng chí Jiang Zemin là cốt lõi đề xuất yêu cầu điều chỉnh đảng và đảng phải nghiêm khắc với đảng. Tham nhũng và thành lập xây dựng thể chế như một công việc toàn cầu và cơ bản, quá trình các quy định và hệ thống chống tham nhũng đã tăng tốc đáng kể.

Kể từ Đại hội Quốc gia lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Đảng với Tổng thư ký đồng chí HU là Tổng thư ký đã đề xuất một loạt các ý tưởng mới và các biện pháp mới và các biện pháp mới để chống tham nhũng và xây dựng toàn vẹn. Chú ý đến việc xây dựng thể chế. ” 2. Tầm quan trọng của “duy trì sự thuần khiết của đảng và chào đón Đại hội Quốc gia 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc” là hoạt động. Tinh thần của bài phát biểu tại phiên họp toàn thể thực hiện hiệu quả công việc của sự thuần khiết của đảng, và được thực hiện với những thành tựu tuyệt vời để chào đón Đại hội quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoạt động này được hướng dẫn bởi sự hướng dẫn của lý thuyết Đặng Xiaoping và các ý tưởng quan trọng của “ba đại diện”, trong việc thực hiện khái niệm phát triển khoa học, tuân thủ Đảng để quản lý đảng, điều chỉnh nghiêm ngặt đảng và tuân thủ Sự kết hợp giữa lý thuyết tư tưởng và quản lý nhóm nghiêm ngặt. về mặt suy nghĩ, tổ chức, phong cách và công việc. Bốn bài kiểm tra về “bốn nguy hiểm ở trường trung học”. Liên tục cải thiện khả năng của các thành viên trong nhóm và cán bộ để thanh lọc, tự cải thiện, tự phát triển và tự cải thiện các đảng viên, tăng cường hiệu quả Hiệu suất chính trị, tối ưu hóa thêm hệ sinh thái chính trị của khu vực khai thác, ngưng tụ khu vực khai thác, ngưng tụ sức mạnh kinh doanh của sĩ quan, cải thiện mức độ toàn vẹn và đảm bảo mạnh mẽ cho việc chiến đấu kiên quyết để sản xuất và quản lý an toàn ” Hai trận chiến phát triển quá mức “. Kể từ khi ra mắt sự kiện, theo việc triển khai thống nhất của Ủy ban Đảng khoáng sản, chi nhánh của chúng tôi đã tổ chức một hội nghị huy động về sự kiện này, đã tổ chức tất cả các đảng viên để tiến hành một lời thề tham gia vào đảng và tổ chức tất cả các đảng viên để cẩn thận Nghiên cứu “Thông tin học tập thực hành chủ đề”, đạt được kết quả tốt. Trong sự kiện này, mỗi thành viên của nhóm có thể đóng một vai trò của người mẫu dẫn đầu trong các vị trí tương ứng của họ. Nguy hiểm nguy hiểm và nguy hiểm được đưa ra trước mặt họ, và mọi nhân viên và các quần chúng xung quanh đều được đưa vào việc xây dựng sản xuất an toàn quận và hệ thống an toàn sản xuất. Đóng góp nổi bật. Tất cả họ đều nói rằng họ phải làm việc chăm chỉ để chào đón Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc với kết quả tuyệt vời. 3. Các hướng dẫn quan trọng của Tổng thư ký HU về hình phạt và phòng chống tham nhũng. Kể từ Đại hội Quốc gia lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Đảng đã tổ chức biểu ngữ vĩ đại của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc, thống nhất và lãnh đạo mọi người của tất cả các dân tộc các nhóm trong nước, và đáp ứng đúng tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. Duy trì sự phát triển kinh tế ổn định và nhanh chóng, nguyên nhân của Đảng và Nhà nước đã đạt được những thành tựu mới, và tình hình chung của sự ổn định xã hội và sự thống nhất đã được Hợp nhất và phát triển. Tổng thư ký đồng chí đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cần phải tuân thủ đảng để quản lý đảng, quản lý chặt chẽ đảng và thực hiện việc xây dựng phong cách đảng và chính phủ sạch sẽ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tại phiên họp toàn thể thứ sáu của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải tăng cường xây dựng chống tham nhũng và liêm chính với trọng tâm của việc cải thiện hệ thống trừng phạt và tham nhũng, và cố gắng Cung cấp các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Và bảo đảm mạnh mẽ. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký đã nhấn mạnh nhiều lần để coi trọng tính hiệu quả của việc chống tham nhũng hoặc hiệu quả, và coi hiệu quả của công việc chống tham nhũng như một chỉ số quan trọng của niềm tin vào người dân. Không khó để thấy từ tinh thần của Tổng thư ký trên rằng Ủy ban Trung ương Đảng có tầm quan trọng lớn vào việc xây dựng chính phủ sạch và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Thứ tư, cố gắng làm tốt công việc xây dựng một chính phủ sạch sẽ, thúc đẩy việc xây dựng đảng của chi nhánh để thực hiện “duy trì sự thuần khiết của đảng và chào đón Đại hội quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và làm tốt công việc tốt của công chúng và giáo dục để xây dựng một chính phủ sạch sẽ. Thứ hai là liên tục cải thiện các quy tắc và quy định liên quan, tổ chức cẩn thận các hoạt động khác nhau và cải thiện ý thức cấp bách và ý thức của các đảng viên để làm tốt công việc xây dựng và làm sạch công việc xây dựng chính phủ và chống tham nhũng. Thứ ba là thực hiện một cách tận tâm trách nhiệm xây dựng một chính phủ sạch sẽ và trung thực. Theo phạm vi và nội dung trách nhiệm, các thành viên của nhóm có thể có thể sắp xếp và sắp xếp cẩn thận việc triển khai các nhiệm vụ khác nhau, kết hợp công việc quản lý hàng ngày, làm nổi bật trọng tâm, phối hợp cả hai và thực hiện các yêu cầu của phong cách đảng và Chính phủ sạch sẽ. Thứ tư là tìm kiếm sự thật và thực dụng, và củng cố ý thức của các đảng viên và cán bộ để từ chối tham nhũng và phòng thủ. Chỉ bằng cách tự đánh giá và cải thiện ý thức ý thức hệ, chúng ta mới có thể có tính cách cao quý. Đặc biệt, các thành viên trong nhóm và cán bộ phải củng cố một cách có ý thức Phong cách và xây dựng chính phủ sạch sẽ. Chúng ta phải nhớ chắc chắn tinh thần của tổng thư ký Hu Jintao và sử dụng điều này để điều chỉnh hành vi của chúng ta, duy trì sự thuần khiết của đảng, liên lạc chặt chẽ với quần chúng và thực sự tin vào quần chúng, dựa vào quần chúng và cố gắng hết sức giải quyết các vấn đề thực tế trong nhân viên và quần chúng. Tinh hoa Mọi thành viên của nhóm và cán bộ nên nhận ra tình huống, nâng cao nhận thức, ghi nhớ mục đích của đảng, đưa ra vai trò tiên phong và mẫu mực của các thành viên trong nhóm và cán bộ, có ý thức trở thành một yếu tố xuất sắc của sự liêm chính và siêng năng, và duy trì hình ảnh của đảng . Đồng chí, chúng ta phải ghi nhớ mục đích và lời thề của đảng khi chúng tôi tham gia bữa tiệc. Tăng cường học tập và liên tục cải thiện khả năng phục vụ người dân của chúng tôi. Giống như Lei Feng, chúng tôi “đầu tư vào cuộc sống hạn chế vào các dịch vụ không giới hạn cho người dân”. Mọi người nên coi hoạt động này như một cơ hội để thiết lập một triển vọng chính xác về lợi ích, hiệu suất chính trị và giá trị thông qua việc học tập liên tục và tìm kiếm lợi ích cho nhân viên và hàng loạt. cho mọi người.

Thứ năm: Nghiên cứu toàn diện và thực hiện Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị của người dân của tất cả các nhóm dân tộc trong cả nước . Đối với biểu ngữ vĩ đại của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc với các đặc điểm của Trung Quốc, đoàn kết và dẫn dắt mọi người của tất cả các nhóm dân tộc trong nước để tiếp tục xây dựng một xã hội tốt Chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Tình hình mới có ý nghĩa lớn và xa. Chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận, lãnh đạo toàn diện bản chất của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm bắt chính xác vấn đề chính của “Những lá cờ và cách đi”, và lấy tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản của Cộng sản Trung Quốc là động lực chính để thúc đẩy giáo dục của toàn trường. Thay đổi. Tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu được phản ánh trong báo cáo công việc được thực hiện bởi Đồng chí Hu Jintao, và bây giờ tôi sẽ đưa ra một cách giải thích ngắn gọn cho mọi người. I. Cấu trúc của Báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Báo cáo được chia thành bốn lĩnh vực và 12 phần: Phần đầu tiên: Giới thiệu và phần thứ nhất và phần thứ hai, là lý thuyết chung của báo cáo . Nó chủ yếu thảo luận về bản tóm tắt cơ bản về công việc và mười năm trong năm năm qua, giải thích về tình trạng lịch sử và ý nghĩa hướng dẫn của khái niệm khoa học về phát triển, và thảo luận về cách tuân thủ và phát triển chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc trong các điều kiện lịch sử mới. Phần thứ hai: Phần thứ ba đến thứ tám là sự phát triển cụ thể của bố cục tổng thể của nguyên nhân xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc. Theo các yêu cầu mục tiêu, xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội, xây dựng nền văn minh sinh thái và cải cách hệ thống đã được thảo luận và triển khai công việc. Phần thứ ba: Phần thứ chín, thứ mười và thứ 11, Xây dựng quốc gia và quân sự, công việc của Hồng Kông và Macao, Công việc Đài Loan và Đài Loan, và công việc bên ngoài đã được triển khai. Phần thứ tư: bao gồm Phần 12 và kết thúc, chủ yếu là đưa ra yêu cầu và triển khai tất cả các khía cạnh của công việc xây dựng của bên trong bước tiếp theo. Thứ hai, tình trạng lịch sử của bản tóm tắt cơ bản của mười năm và khái niệm phát triển khoa học. (1) Mười năm hành trình thực tế và thành tích lịch sử. Trong suốt thập kỷ: Ủy ban Trung ương Đảng với Đồng chí Hu Jintao và Tổng thư ký đã hợp nhất người dân của tất cả các nhóm dân tộc trong nước, đã đánh bại một loạt các thách thức lớn và cố gắng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc đến giai đoạn phát triển mới. Đối mặt với cuộc thi quốc tế ngày càng khốc liệt, nhân cơ hội tham gia WTO, lực lượng biến áp là cơ hội và những thách thức của thử thách, và tạo ra một tình huống mới trong cải cách và phát triển. Sau năm 2014, đã phản ứng quyết định với cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, đã dẫn đầu trong việc đạt được sự ổn định kinh tế và phục hồi trên toàn thế giới, và tích lũy kinh nghiệm chính về việc đáp ứng hiệu quả tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế bên ngoài và duy trì sự phát triển ổn định và nhanh chóng của nền kinh tế. Dịch bệnh SARS đột ngột đã bị đánh bại, và các thảm họa tự nhiên lớn và sự phục hồi sau khi phục hồi và tái thiết các chiến thắng lớn đã bị bắt bằng cách chiến đấu chống lại trận động đất lớn của trận động đất Wenchuan, và một loạt các trường hợp khẩn cấp đã được xử lý đúng cách. Các trò chơi Olympic Bắc Kinh và các trò chơi Paralympic đã được tổ chức thành công. Nó cho thấy những thành tựu lớn và hình ảnh tốt về cải cách của đất nước tôi và mở ra. Những khám phá của những thập kỷ này là vô cùng bất thường, và thành tích của mười năm là không dễ dàng. Báo cáo sử dụng “ba bước lớn” và “hai giai đoạn” để tóm tắt những thay đổi lịch sử mới ở đất nước tôi trong thập kỷ qua. Năng suất xã hội “Ba bước lớn”, sức mạnh kinh tế và sức mạnh khoa học và công nghệ đã thực hiện một bước lớn; mức sống của mọi người, mức thu nhập của cư dân và trình độ an sinh xã hội đã bước vào một bước lớn; các bước lớn. “Hai giai đoạn”: thập kỷ này là thời kỳ phát triển kinh tế bền vững ở nước tôi, dân chủ liên tục, văn hóa ngày càng thịnh vượng và xã hội ổn định, thập kỷ này là thời gian để đảm bảo và cải thiện sinh kế của mọi người và mọi người có được nhiều lợi ích hơn. (2) Tình trạng lịch sử, ý nghĩa hướng dẫn và các yêu cầu thực tế của khái niệm phát triển khoa học. Báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên chiến lược và cấp độ toàn cầu. Tập trung vào sự phát triển dài hạn của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc, khái niệm phát triển khoa học là với chủ nghĩa Mác -Lenin, Mao Zedong nghĩ, Đặng Lý thuyết Xiaoping và “ba đại diện”. Sự tồn tại lâu dài hướng dẫn tư tưởng hướng dẫn. Đây là một quyết định lịch sử -đóng góp lịch sử của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhận ra hệ tư tưởng hướng dẫn của đảng một lần nữa. Tập trung vào “Bốn ý thức hơn”: Chúng ta phải có ý thức thúc đẩy một cách có ý thức phát triển kinh tế và xã hội là ý nghĩa quan trọng đầu tiên của việc thực hiện triển vọng khoa học về phát triển; chúng ta phải có ý thức coi con người là vị trí cốt lõi để thực hiện khái niệm phát triển khoa học; chúng ta Phải có ý thức hơn một cách có ý thức, cần có sự phối hợp và bền vững toàn diện như là yêu cầu cơ bản của việc thực hiện trong khái niệm khoa học về phát triển khoa học; chúng ta phải có ý thức lên kế hoạch và xem xét chung là phương pháp cơ bản để thực hiện khái niệm phát triển khoa học. 3. Về chiến thắng mới của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc là chủ đề và chủ đề thực tế của đảng trong kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên, báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải thích rõ ràng ý nghĩa khoa học của chủ nghĩa xã hội, hệ thống lý thuyết, hệ thống và kết nối các con đường xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng con đường xã hội với Trung Quốc Đặc điểm là một cách tiếp cận thực hiện, chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Hệ thống lý thuyết là một hướng dẫn về hành động, hệ thống xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc là sự đảm bảo cơ bản, và ba người thống nhất thực hành chủ nghĩa xã hội tuyệt vời với các đặc điểm của Trung Quốc. Đây là đặc điểm đặc biệt nhất của những người hàng đầu của đảng trong việc xây dựng một thực tiễn dài hạn về chủ nghĩa xã hội.

(一 中国 的 的 社会主义 社会主义 社会主义 社会主义 : : : : : : : : : : Xây dựng nền văn minh sinh thái) Nhiệm vụ chung của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc: Nhận ra hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và trẻ hóa lớn của quốc gia Trung Quốc. . Mở ra; chúng ta phải tuân thủ việc duy trì sự công bằng và công bằng xã hội; chúng ta phải tuân thủ con đường thịnh vượng chung; chúng ta phải tuân thủ sự hài hòa xã hội; chúng ta phải tuân thủ sự phát triển hòa bình; chúng ta phải tuân thủ sự lãnh đạo của đảng. Những yêu cầu cơ bản này liên quan đến cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cũng như nền tảng kinh tế và các tòa nhà trên cao, trong đó trả lời thêm cách tuân thủ và phát triển chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc khi bắt đầu chủ nghĩa xã hội. Thứ tư, mục tiêu xây dựng một xã hội tốt theo cách toàn diện và cải cách sâu sắc và mở ra (1) báo cáo của Đại hội quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu làm phong phú và cải thiện mục tiêu xây dựng một giếng -Off Xã hội một cách toàn diện. Giá trị và thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn đã chuyển sang năm 2014. Thứ hai, nền dân chủ của người dân liên tục được mở rộng và chiến lược cơ bản của việc cai trị đất nước theo luật được thực hiện đầy đủ. Thứ ba, sức mạnh mềm văn hóa đã được tăng cường đáng kể. Thứ tư, mức sống của người dân đã được cải thiện toàn diện. Thứ năm, những tiến bộ lớn đã được thực hiện trong việc xây dựng xã hội bảo tồn tài nguyên và môi trường. Cư dân thành thị và nông thôn sẽ đạt đến năm 2014, nó đã kết thúc vào năm 2014. (2) Nội dung chính của việc làm sâu sắc thêm các mục tiêu cải cách và mở ra. Báo cáo đã sử dụng năm khả năng tăng tốc để làm rõ trọng tâm của cải cách sâu sắc và mở ra: đầu tiên, để đẩy nhanh sự cải thiện của hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Cải thiện hệ thống quản lý văn hóa và cơ chế quản lý sản xuất văn hóa; thứ tư, để đẩy nhanh việc hình thành một hệ thống quản lý xã hội khoa học và hiệu quả; thứ năm là đẩy nhanh việc thiết lập một hệ thống văn minh sinh thái. 5. Báo cáo về nhiệm vụ chính của việc xây dựng “năm trong năm” của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai toàn diện Đảng và Nhà nước . Các nhiệm vụ chính của xây dựng và xây dựng nền văn minh sinh thái: (1) Tăng tốc sự cải thiện của hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và đẩy nhanh việc chuyển đổi các phương pháp phát triển kinh tế. Tập trung vào xây dựng kinh tế là chìa khóa cho đất nước, và sự phát triển vẫn là chìa khóa để giải quyết tất cả các vấn đề ở nước tôi. Chỉ bằng cách thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh của nền kinh tế, chúng ta mới có thể xây dựng một nền tảng vật chất của sự thịnh vượng và thịnh vượng của đất nước, hạnh phúc và sức khỏe của người dân, và sự hài hòa và ổn định của xã hội. Nó phải được tuân thủ với ý tưởng chiến lược của khó khăn lâu dài, và không được rung chuyển chút nào. Báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thích nghi với những thay đổi mới trong tình hình kinh tế trong và ngoài nước, và đề xuất năm nhiệm vụ chính trong năm khía cạnh xung quanh việc đẩy nhanh việc chuyển đổi các phương pháp phát triển kinh tế. Để thực hiện các triển khai chiến lược này, ba điểm nên được nắm bắt: Đầu tiên: phải nhận ra sự thay đổi của công việc kinh tế. Cần phải thích nghi với những thay đổi mới trong tình hình kinh tế trong và ngoài nước, đẩy nhanh việc hình thành các phương pháp phát triển kinh tế mới, chuyển các chỗ đứng thúc đẩy sự phát triển để cải thiện chất lượng và hiệu quả, tập trung vào việc kích thích sức sống mới để phát triển các thực thể thị trường khác nhau , tập trung vào việc tăng cường sự phát triển -do động lực mới của sự đổi mới, tập trung vào việc thiết lập một hệ thống mới để phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, tập trung vào việc trau dồi những lợi thế mới của phát triển kinh tế mở và liên tục tăng cường phát triển dài hạn. Thứ hai, cần phải thúc đẩy sự phát triển đồng thời của công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp. Tuân thủ con đường công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp các đặc điểm của Trung Quốc, và thúc đẩy sự tích hợp sâu sắc của thông tin và công nghiệp hóa, sự tương tác lành mạnh của công nghiệp hóa và đô thị hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp. Thứ ba, năm yêu cầu thay đổi phương pháp phát triển kinh tế: Thứ nhất, chúng ta phải sâu sắc hơn về cải cách hệ thống kinh tế. Thứ hai, chúng ta phải thực hiện chiến lược phát triển -Driven đổi mới. Thứ ba, chúng ta phải thúc đẩy sự điều chỉnh chiến lược của cấu trúc kinh tế. Thứ tư, chúng ta phải thúc đẩy sự tích hợp của sự phát triển thành thị và nông thôn. Thứ năm, chúng ta phải cải thiện toàn diện mức độ của nền kinh tế mở. (2) Tuân thủ con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc và thúc đẩy cải cách hệ thống chính trị. Tập trung vào ba điểm: Thứ nhất, chúng ta phải không thể đi theo con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc. Thứ hai, chúng ta phải nắm bắt chính xác các yêu cầu và nỗ lực chung để thúc đẩy cải cách hệ thống chính trị. Yêu cầu tổng thể: Cần phải tuân thủ sự lãnh đạo của đảng, người dân là bậc thầy của nhân dân và quản trị của đất nước theo luật để đảm bảo người đứng đầu nhân dân làm nền tảng, với mục tiêu tăng cường sức sống của sức sống của Đảng và đất nước, huy động sự nhiệt tình của người dân, mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh việc xây dựng quy tắc xã hội của pháp luật và phát triển nền văn minh chính trị xã hội chủ nghĩa. Sự phổ biến: Hãy chú ý nhiều hơn đến việc cải thiện các phương pháp lãnh đạo và quản trị của đảng, đảm bảo rằng đảng khiến người dân cai trị hiệu quả đất nước; chú ý nhiều hơn đến việc cải thiện các hệ thống dân chủ, làm phong phú các hình thức dân chủ và đảm bảo rằng người dân thực hiện các cuộc bầu cử dân chủ, Quyết định dân chủ -làm việc, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo luật pháp; chú ý nhiều hơn đến sự chú ý nhiều hơn đối với vai trò quan trọng của luật pháp trong quản trị quốc gia và quản lý xã hội, duy trì sự thống nhất, nhân phẩm và thẩm quyền của Hệ thống pháp lý quốc gia, và đảm bảo rằng người dân được hưởng các quyền và tự do rộng rãi theo luật pháp. Điều cần được nhấn mạnh là việc thúc đẩy cải cách hệ thống chính trị phải được đặt ở một vị trí nổi bật và chơi toàn diện cho sự vượt trội của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa của đất nước tôi; chúng ta cần học hỏi từ kết quả có lợi của nền văn minh chính trị của con người, không bao giờ sao chép Mô hình hệ thống chính trị phương Tây, và không bao giờ tham gia vào các đảng đa đảng. Đến lượt bạn, bạn sẽ không bao giờ tham gia vào “ba quyền lực” và hai bệnh viện. Thứ ba, chúng ta phải phát triển mạnh mẽ dân chủ đàm phán xã hội chủ nghĩa. Xây dựng một sức mạnh văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Đầu tiên, chúng ta phải đi theo con đường phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc. Thứ hai, xây dựng tư tưởng và đạo đức phải được sử dụng làm nội dung chính và liên kết trung tâm. Thứ ba, chúng ta phải đào sâu cải cách hệ thống văn hóa và tăng cường sức mạnh và khả năng cạnh tranh tổng thể của hệ thống văn hóa. Để củng cố trọng tâm của xây dựng xã hội trong việc cải thiện sinh kế của mọi người và quản lý xã hội toàn vẹn: Đầu tiên, chúng ta phải tập trung vào việc đảm bảo và cải thiện sinh kế của mọi người. Cải thiện mức độ của mức độ sống vật chất và văn hóa của mọi người là mục đích cơ bản của cải cách và mở ra và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Cần phải âm mưu những lợi ích của sinh kế của mọi người, giải quyết những lo lắng về sinh kế của mọi người, và giải quyết lợi ích trực tiếp và thực tế của mọi người. Tiếp tục đạt được tiến bộ mới và cố gắng sống một cuộc sống tốt hơn. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường và đổi mới quản lý xã hội. Luật quản lý xã hội, cơ chế thể chế, khả năng, đội ngũ tài năng và xây dựng thông tin phải được củng cố. Cải thiện chính phủ để cung cấp các phương pháp dịch vụ công cộng, củng cố việc xây dựng các hệ thống dịch vụ và quản lý xã hội cơ sở, củng cố các chức năng dịch vụ của các cộng đồng thành thị và nông thôn, và đóng vai trò đầy đủ cho vai trò cơ bản của quần chúng tham gia quản lý xã hội. Cải thiện và đổi mới các dịch vụ quản lý của dòng chảy của các nhóm chảy và đặc biệt. Xử lý chính xác các mâu thuẫn nội bộ của người dân, thiết lập và cải thiện cơ chế của đảng và chính phủ để bảo vệ các quyền và lợi ích của quần chúng, và điều chỉnh các kênh để thể hiện, phối hợp lợi ích và bảo vệ quyền của quần chúng. Thiết lập và cải thiện việc ra quyết định của cơ chế đánh giá rủi ro ổn định xã hội lớn. Tăng cường hệ thống an toàn công cộng và cơ sở hạ tầng sản xuất an toàn doanh nghiệp và kiềm chế các vụ tai nạn an toàn nặng nề. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc thêm việc xây dựng an toàn, cải thiện hệ thống kiểm soát và phòng chống an sinh xã hội ba chiều, tăng cường bảo vệ cơ bản của công lý, ngăn chặn và trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm theo luật pháp, và đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của mọi người. Thứ ba, chúng ta phải tăng tốc cải cách của hệ thống xã hội. Tập trung vào việc thành lập một hệ thống quản lý xã hội cho xã hội chủ nghĩa xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của chính phủ, hợp tác xã hội, tham gia công chúng và bảo vệ luật pháp, đẩy nhanh sự hình thành của chính phủ, được bảo trợ đô thị và nông thôn, và hệ thống dịch vụ công cộng cơ bản bền vững, và tăng tốc sự hình thành chính trị một hệ thống tổ chức xã hội hiện đại với sự tách biệt, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng và tự chủ tự chủ theo luật pháp, tăng tốc sự hình thành các cơ chế quản lý xã hội kết hợp quản trị nguồn , quản lý động và xử lý khẩn cấp. Mạnh mẽ thúc đẩy việc xây dựng nền văn minh sinh thái. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu đầy đủ về tầm quan trọng, sự cần thiết và cấp bách của việc tăng cường xây dựng nền văn minh sinh thái. Các vấn đề chính hiện đang phải đối mặt: Thứ nhất, các ràng buộc tài nguyên được tăng cường; cái khác là ô nhiễm môi trường nổi bật; thứ ba là sự suy giảm hệ sinh thái. Lý do: Đầu tiên, do dân số lớn, tình trạng thiếu tài nguyên, năng lực môi trường hạn chế và sinh thái dễ bị tổn thương và sự phát triển nhanh chóng của nước tôi, các vấn đề dần được tiết lộ trong sự phát triển của hàng trăm năm ở các nước phát triển đã bị nén thành nhiều thập kỷ sự tập trung ở đất nước của tôi. Thứ hai là phương pháp phát triển kinh tế đã không thay đổi về cơ bản, và khái niệm về nền văn minh sinh thái chưa được thiết lập vững chắc và không nói về nền văn minh sinh thái. Thứ hai, toàn diện nắm bắt các yêu cầu tổng thể của xây dựng nền văn minh sinh thái. Đầu tiên là tối ưu hóa mô hình phát triển đất và không gian. Thứ hai là để thúc đẩy toàn diện bảo tồn tài nguyên. Thứ ba là tăng cường độ của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ môi trường. Thứ tư là tăng cường xây dựng hệ thống văn minh sinh thái. 6. Về trình độ khoa học của việc xây dựng đảng theo cách toàn diện (1) cải thiện toàn diện mức độ khoa học của đảng: Hiện tại, đảng của chúng tôi cũng có hơn 82,6 triệu thành viên của đảng và Đảng mới đạt hơn 148 triệu kể từ năm 2014. Định hướng lịch sử và điều kiện quản lý của đảng, và cấu trúc của nhóm thành viên đảng đã trải qua những thay đổi lớn. Rủi ro từ rủi ro bên ngoài là chưa từng có. Có nhiều vấn đề cần được giải quyết trong việc xây dựng của bên. Trong tình huống mới, nhóm phải đối mặt với “bốn thử nghiệm chính” để ngăn chặn “bốn mối nguy hiểm lớn”. “Bốn thử nghiệm” là: Thử nghiệm của nền kinh tế thị trường, thử nghiệm mở ra thế giới bên ngoài, thử nghiệm quản lý và thử nghiệm môi trường bên ngoài. “Bốn mối nguy hiểm chính” là: Sự nguy hiểm của sự chậm chạp về tinh thần, nguy cơ không đủ khả năng, nguy cơ bị tách khỏi quần chúng và nguy cơ tham nhũng tiêu cực. “Hai toàn diện”: sự phát triển của tình huống, sự phát triển của nguyên nhân và kỳ vọng của người dân đã yêu cầu chúng ta thúc đẩy toàn diện dự án lớn của đảng với tinh thần cải cách và đổi mới, và cải thiện toàn diện mức độ khoa học của xây dựng của bên. Chúng tôi nắm bắt chắc chắn dòng chính trong việc củng cố khả năng cai trị, nâng cao và xây dựng sự thuần khiết của đảng, tuân thủ việc giải phóng tâm trí, cải cách và đổi mới, tuân thủ đảng để quản lý đảng, điều chỉnh nghiêm ngặt đảng và củng cố toàn diện việc xây dựng ý thức hệ của đảng, Xây dựng tổ chức, xây dựng phong cách làm việc, chống tham nhũng và xây dựng chính trực và xây dựng thể chế, nâng cao khả năng tự nâng cao của đảng, tự cải thiện, tự cải thiện, tự cải thiện khả năng, xây dựng học tập, định hướng dịch vụ và các đảng phán quyết sáng tạo , đảm bảo rằng đảng đã luôn trở thành nguyên nhân của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc cốt lõi lãnh đạo mạnh mẽ. Nắm bắt chính xác các nhiệm vụ chính của việc xây dựng bên trong tình huống mới. Đầu tiên là củng cố lý tưởng và niềm tin của họ và tuân thủ sự theo đuổi tinh thần của Đảng Cộng sản. Thứ hai là tuân thủ điều hướng người dân và cai trị người dân, và luôn duy trì máu thịt của người dân. Thứ ba là tích cực phát triển nền dân chủ trong đảng và tăng cường sức sống sáng tạo của đảng. Thứ tư là để đào sâu cải cách hệ thống nhân sự của các cán bộ và xây dựng một nhóm xương sống có chất lượng cao. Thứ năm, chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc của tài năng quản lý đảng và thu thập tài năng xuất sắc trong tất cả các khía cạnh của sự nghiệp của đảng và nhà nước. Thứ sáu, chúng ta phải đổi mới công việc xây dựng đảng và củng cố Quỹ tổ chức quản trị đảng. 7. Báo cáo ý nghĩa phong phú về cải cách và phát triển giáo dục nêu rõ rằng trong tương lai, mục tiêu chung của cải cách và phát triển giáo dục của đất nước tôi là: mức độ giáo dục và đào tạo tài năng sáng tạo của toàn bộ người dân đã cải thiện đáng kể, bước vào Xếp hạng tài năng và nguồn nhân lực, hiện đại hóa và phát triển khoa học và sự hài lòng của mọi người như là định hướng cơ bản của cải cách và phát triển giáo dục.

So với Đại hội Quốc gia lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo cáo về Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra các yêu cầu cao hơn cho công việc giáo dục từ các quyết định vĩ mô và mang lại sự hài lòng cho mọi người với ý nghĩa phong phú hơn về giáo dục hài lòng, Làm nổi bật trong sáu khía cạnh: 1. Mọi người hài lòng với giáo dục sự hài lòng của mọi người là tuân thủ sự phát triển ưu tiên. Báo cáo đặt “học tập và giảng dạy” vào người đứng đầu sinh kế của mọi người, được điều chỉnh từ “Giáo dục phát triển ưu tiên” ban đầu để “tuân thủ sự phát triển ưu tiên giáo dục” và sửa đổi “giáo dục là nền tảng của sự hồi sinh quốc gia” thành “giáo dục là trẻ hóa và sự hồi sinh dân tộc và trẻ hóa quốc gia và nền tảng của tiến bộ xã hội phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trung ương để coi trọng tầm quan trọng lớn đối với giáo dục và cố gắng điều hành giáo dục sự hài lòng của mọi người. 2. Để điều hành giáo dục thỏa đáng của mọi người là tuân thủ việc thực thi chính sách. Để thực hiện toàn diện việc châm cứu giáo dục của đảng, việc thực hiện toàn diện giáo dục chất lượng, sự nhấn mạnh ban đầu về “giáo dục đạo đức đầu tiên” đã được điều chỉnh thành “Lide Shi” và “Lide Tree” được sử dụng làm nhiệm vụ cơ bản của giáo dục. Điều chỉnh này cho phép giáo viên thực hiện một nhiệm vụ và mục đích giáo dục rõ ràng, giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn chính sách giáo dục. 3. Để điều hành giáo dục thỏa đáng của mọi người là tuân thủ cải cách và đổi mới. Phạm vi cải cách giáo dục đã được điều chỉnh từ cải cách nội dung giảng dạy ban đầu, hệ thống đăng ký kiểm tra và hệ thống đánh giá chất lượng để cải cách toàn diện của lĩnh vực giáo dục, tập trung vào việc cải thiện chất lượng giáo dục và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới của học sinh. Có thể thấy rằng các yêu cầu của chính phủ trung ương đối với cải cách giáo dục là vĩ mô hơn, toàn diện hơn và chú ý nhiều hơn đến chất lượng đào tạo tài năng. 4. Để điều hành giáo dục thỏa đáng của mọi người, chúng ta phải tuân thủ sự phát triển phối hợp. Giáo dục mầm non đã được thúc đẩy từ “chú ý” sang “tốt”; giáo dục đặc biệt đã được thúc đẩy từ “chăm sóc” sang “hỗ trợ”; giáo dục bắt buộc đã được thúc đẩy từ “thúc đẩy cân bằng” lên “phát triển cân bằng”; giáo dục trung học đã được được thúc đẩy “phổ biến”; giáo dục nghề nghiệp đã được thúc đẩy từ “phát triển mạnh mẽ” sang “tăng tốc phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện đại”; giáo dục đại học đã được thúc đẩy từ “cải thiện chất lượng” thành “phát triển ý nghĩa”. Những thay đổi trong những mối quan tâm này phản ánh các yêu cầu tiến bộ và chiến lược của phát triển giáo dục. 5. Để làm một công việc tốt trong giáo dục của người dân, chúng ta phải tuân thủ việc thúc đẩy sự công bằng. Lần đầu tiên, báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất rằng “Giáo dục và Giáo dục là một nền tảng quan trọng cho sự công bằng xã hội”, và đưa ra các yêu cầu để tăng đầu tư vào đầu tư tài chính, tiêu chuẩn hóa phí giáo dục, hỗ trợ kém Các khu vực và khu vực dân tộc, và cải thiện hệ thống tài trợ sinh viên. Qua năm năm làm việc chăm chỉ, một số yêu cầu đã được thực hiện hoặc thực hiện về cơ bản. Do đó, báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất thêm rằng “cần phải thúc đẩy mạnh mẽ sự công bằng của giáo dục, phân bổ các nguồn lực giáo dục và tập trung vào các khu vực nông thôn, xa xôi, nghèo đói và dân tộc Các khu vực. “Một đứa trẻ có thể tận hưởng các cơ hội giáo dục tương đối công bằng, để mỗi đứa trẻ có thể nhận được giáo dục chất lượng và chất lượng cao, để mọi trẻ có thể chọn giáo dục phù hợp và giáo dục hạnh phúc, để mọi trẻ có thể học được sự phát triển tốt hơn và tốt hơn, để trẻ em có thể hữu ích. 6. Để làm tốt công việc giáo dục của người dân, chúng ta phải nhấn mạnh vào việc tăng cường xây dựng giáo viên. Nó là cần thiết để tập trung vào việc tăng cường liên kết giảng dạy và cải thiện chất lượng giáo dục. Cố gắng cải thiện khả năng kinh doanh và đạo đức của giáo viên, và nâng cao ý thức về danh dự và trách nhiệm của giáo viên và giáo dục. Báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến mỗi nhà giáo dục từ giáo dục và khuyến khích. Là một tác giả của các công nhân giáo dục, chúng ta phải sử dụng khái niệm phát triển khoa học để lãnh đạo tình hình chung về cải cách và phát triển giáo dục, tăng cường hơn nữa ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh, tăng cường hơn nữa sự nhiệt tình và chủ động, và tuân thủ liệu mọi người có hài lòng Tiêu chuẩn cao nhất để kiểm tra công việc của chúng tôi. Nơi mà mọi người cần, họ là nơi được củng cố; những nơi mà mọi người không hài lòng là những nơi mà họ quyết tâm cải cách; kỳ vọng của người dân đối với giáo dục và theo đuổi các nguồn lực giáo dục chất lượng cao là mục tiêu đấu tranh của chúng tôi. Với lòng can đảm và trí tuệ lớn hơn, chúng ta phải sâu sắc và thúc đẩy cải cách các lĩnh vực chính và các liên kết chính trong giáo dục, giải quyết các vấn đề giáo dục trực tiếp và thực tế nhất mà người dân quan tâm nhất và cố gắng thực hiện giáo dục sự hài lòng của mọi người. Một số yêu cầu nghiên cứu và thực hiện tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Trên đây chỉ là một cách giải thích ngắn gọn về báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại đây báo cáo ban đầu của Báo cáo lớn Nghiên cứu kỹ lưỡng thêm báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhanh chóng thống nhất tâm trí và hành động theo tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự phát triển giáo dục trong khu vực của chúng tôi đã đóng góp tích cực. Thứ hai, chúng ta phải sử dụng tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc để lãnh đạo công việc giáo dục, củng cố sự tự tin và quyết tâm giáo dục chất lượng, nắm bắt cẩn thận việc hoàn thành các mục tiêu hàng năm khác nhau, và nắm bắt chất lượng giáo dục tốt hơn và giảng bài. Thứ ba, kết hợp nghiên cứu của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự thay đổi phong cách làm việc, nắm bắt hơn nữa việc xây dựng hiệu quả công việc và các công việc khác, và thay đổi hiệu quả tinh thần nghiên cứu Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào một động lực mới cho công việc thúc đẩy giáo dục của chúng tôi. Đồng chí, nghiên cứu Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta nên làm điều đó trước đây; để công khai Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta có trách nhiệm lớn; thực hiện Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc , Chúng tôi có một chặng đường dài để đi. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tập trung vào tình hình chung của giáo dục và giảng dạy, dựa trên vị trí thực tế của bài viết của họ, thống nhất tâm trí của họ, truyền cảm hứng cho tinh thần, công khai rộng rãi, tạo ra một bầu không khí, tăng cường nỗ lực của họ và nhanh chóng khởi tạo một cao trào mới về việc học tập, tuyên truyền, thực hiện và thực hiện các mục tiêu được đề xuất bởi Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiệm vụ, với một trạng thái tinh thần lớn hơn, phong cách làm việc thực dụng hơn và các biện pháp làm việc mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ cố gắng tạo ra một Tình hình mới trong công việc giáo dục của trường chúng tôi.

Trếc Tuyón Bóng Đ T t t Nhà Cái

Chương trình nghỉ hè ở lớp sáu “Young rất mạnh mẽ, và người giàu có mạnh mẽ, và người giàu là đất nước.” Đây là một câu nói nổi tiếng của ông Liang Qichao. Tôi là một thiếu niên. Tôi phải ghi nhớ câu này. Trong xã hội ngày nay, nó giống như đồng cỏ của các anh hùng, nhưng nó không dũng cảm hơn hay ai là người dũng cảm, nhưng thông minh hơn bất kỳ ai. Ngỗng lớn bay hàng ngàn dặm, chim không thể được so sánh. Kể từ thời cổ đại, anh hùng đã là một thiếu niên, Xiang Xiang đã bảy tuổi với tư cách là Khổng Tử, và mười hai Qin Xiang của Ganluo. Mặc dù tôi không giỏi như hai anh hùng ở phía trước, tôi có mục tiêu lý tưởng của mình. Đối với tha ku kubet , tôi phải bắt đầu từ bây giờ. Lập kế hoạch trong kỳ nghỉ hè: 1. Sự bướng bỉnh, không sợ khó khăn. Không sợ khó khăn. 2. Đối mặt với những gì bạn không biết, hãy tự hỏi mình trước, và sau đó hỏi người khác. 3. Học cách bình tĩnh và học hỏi, chơi nếu bạn nên chơi, bạn nên học. 4. Tôn trọng giáo viên và trở thành một người đàn ông văn minh. 5. Nếu bạn lo lắng khi gặp phải điều gì đó, bạn cần phải suy nghĩ bình tĩnh. 6. Đừng quên tìm hiểu trong các ngày lễ. Khi thực hiện các bài tập, hãy đọc các câu hỏi ít nhất hai lần. Hãy cẩn thận của bẫy. Hãy suy nghĩ nghiêm túc. 7. Bài tập ứng dụng để học một thói quen tốt để thực hiện các bài tập từng bước. 8. Trong kỳ thi, hãy bình tĩnh nghĩ, và sau đó viết. 9. Tăng tồn tại trong tập thể dục. 10. Tích cực tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng khác nhau. Mặc dù mười bài báo ở trên không tham vọng, nhưng vẫn hơi khó thực hiện, nhưng tôi sẽ là một học sinh lớp sáu. Tôi nghĩ rằng kế hoạch này sẽ đưa tôi vượt qua những nỗ lực của tôi để đưa tôi đến mục tiêu nhập học vào trung học thử nghiệm Bắc Kinh Trường học. Tinh hoa Thu thập và tổ chức, chỉ để tham khảo, vui lòng sửa đổi tìm kiếm “DIYIFANWEN.NET” hoặc “Trang web gia đình đầu tiên” khi cần thiết để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này. Yêu thích trang web này cho bài đọc tiếp theo. Fanwen.com đầu tiên cung cấp các dịch vụ đọc văn bản và tải xuống đầy đủ cho kế hoạch học tập mới nhất cho kế hoạch học tập mới nhất.