Xề Sề MIắN BổC 25 2020 Kế hoạch thực hiện cho Kế hoạch làm việc trách nhiệm toàn diện và nghiêm ngặt

Năm 2020, kế hoạch làm việc toàn diện và chặt chẽ cơ quan chính của đảng nhằm thực hiện kỹ lưỡng việc đưa ra quyết định và triển khai các ủy ban trung ương và tỉnh và thành phố Hệ thống nghiêm ngặt và nghiêm ngặt của hệ thống trách nhiệm chính của đảng, và nhấn vào đảng ở tất cả các cấp ở tất cả các cấp. Tổ chức trách nhiệm chính trị của việc điều hành đảng, và cố gắng xây dựng một kế hoạch giải tỏa chính trị, chủ nghĩa thực dụng và các cơ quan hiệu quả, và Xây dựng kế hoạch này kết hợp với X Thực tế. I. Hướng dẫn các ý tưởng để thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và hướng dẫn các ý tưởng về chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới của Xi Jinping. Nhiệm vụ, tuân thủ vấn đề được định hướng, tập trung vào các liên kết và cố gắng xây dựng một hệ thống hệ thống, các quy tắc khoa học và thực hiện hiệu quả hệ thống trách nhiệm chính, đảm bảo rằng các yêu cầu trách nhiệm chính của đảng được đưa ra và cung cấp một sự đảm bảo chính trị mạnh mẽ cho sự cải cách và phát triển của hệ thống X . 2. Trọng tâm làm việc (1) Tập đoàn trách nhiệm chính 1. Cải thiện cơ chế làm việc. Tuân thủ Bộ trưởng Bộ trưởng, nắm bắt thư ký, các tổ chức đảng ở tất cả các cấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm của đảng một cách toàn diện và chặt chẽ công việc kinh doanh. Nhóm Đảng tổ chức ít nhất hai cuộc họp đặc biệt mỗi năm để nghiên cứu việc xây dựng phong cách đảng và chính phủ sạch sẽ. Các thành viên của nhóm lãnh đạo đã lắng nghe báo cáo về trách nhiệm của trách nhiệm chính của phong cách của đảng và xây dựng chính phủ sạch sẽ mỗi quý một lần. Nhóm Đảng X tiến hành kiểm tra và đánh giá việc thực hiện phong cách đảng và hệ thống trách nhiệm xây dựng chính phủ sạch sẽ cứ sau sáu tháng và đưa ra một thông báo để thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng) 2. Cải thiện cơ chế trách nhiệm. Người chính phụ trách đã ký một lá thư trách nhiệm xây dựng phong cách đảng và chính phủ sạch sẽ với người phụ trách mỗi văn phòng, và kết hợp việc hoàn thành các vấn đề được quy định trong trách nhiệm. Vào cuối mỗi quý, nhóm đảng đã đệ trình lên nhóm kiểm tra kỷ luật để thực hiện báo cáo hàng quý về trách nhiệm chính của phong cách làm việc của đảng và chính phủ sạch sẽ, và báo cáo cho nhóm đảng cho nhóm đảng để thực hiện báo cáo hàng quý hàng quý của phong cách làm việc của đảng và chính phủ sạch sẽ trong mỗi quý. . tâm trí. Hợp nhất các kết quả giáo dục chủ đề của “không quên ý định ban đầu, hãy ghi nhớ nhiệm vụ”, tiếp tục thúc đẩy việc bình thường hóa và thể chế hóa “hai nghiên cứu, một nghiên cứu” đến cơ sở giáo dục màu đỏ để nhận giáo dục truyền thống cách mạng, v.v., tổ chức các thành viên của đảng và cán bộ để nghiên cứu Hiến pháp Đảng các quy tắc của Đảng, trong nghiên cứu -chiều về tinh thần của Đại hội Quốc gia 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tinh thần của Phiên họp toàn thể trung tâm thứ 2, thứ ba, thứ ba và thứ tư của Ủy ban Trung ương lần thứ 19 và suy nghĩ của Xi Jinping về chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. và các hoạt động giáo dục cảnh báo, các lớp bên “đầu tiên” “và thực hiện trách nhiệm chính. Tăng cường xây dựng văn hóa chính phủ sạch sẽ, ghi nhớ các truyền thống và phong cách tốt đẹp của đảng, thiết lập một sự theo đuổi đạo đức cao cả, phát triển ý thức về kỷ luật và giữ điểm mấu chốt. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng) (3) Tăng cường giám sát điện 1. Tăng cường giám sát nội bộ. Các tổ chức của đảng ở tất cả các cấp nên có ý thức các trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện và duy trì kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị, thực hiện một cách tận tâm trách nhiệm quản lý đảng để điều chỉnh đảng, và tăng cường hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đảng viên. Chúng tôi sẽ thực hiện một cách tận tâm hệ thống thực hiện quyết định tập thể, nghiêm ngặt đưa ra các thủ tục đưa ra quyết định cho các vấn đề “ba chính”, thực hiện các hệ thống tập trung dân chủ cho toàn bộ quá trình quyết định và thực hiện và báo cáo cho nhóm kiểm tra kỷ luật trong một cách kịp thời; tăng cường công việc phòng ngừa và kiểm soát rủi ro. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện danh sách các cán bộ ở hoặc trên cấp độ phụ, và sửa đổi các điểm rủi ro và các biện pháp kiểm soát và kiểm soát trong giai đoạn đầu, và tái hiện thành một Sách; Tiêu chuẩn hóa để thực hiện các cuộc trò chuyện của chính phủ sạch sẽ; tiến hành 1 hoạt động nói chuyện và trò chuyện mỗi quý để cải thiện chất lượng trò chuyện, làm rõ yêu cầu đưa ra sự siêng năng và tính toàn vẹn và tính toàn vẹn có thể được nói đến. Tăng cường quản lý quỹ. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý cho việc sử dụng các quỹ ngân sách tài khóa, tăng cường hơn nữa việc xây dựng tiêu chuẩn các quỹ ngân sách thành phố trong mỗi văn phòng, đảm bảo sự công bằng, công bằng và công khai và ngăn chặn hoạt động của các hộp tối và tham nhũng. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng, nơi giảng dạy). 2. Tăng cường sự giám sát của quần chúng. Tăng cường xây dựng trang web, thực hiện một cách tận tâm “các quy định về việc tiết lộ thông tin của chính phủ”, thúc đẩy vững chắc việc tiết lộ các vấn đề của chính phủ và chấp nhận một cách có ý thức kiểm tra quần chúng và sự giám sát của xã hội; với hoặc điều tra và xác minh các vấn đề được phản ánh kịp thời, và nhanh chóng trả lời việc xử lý các ý kiến. Cây là tốt. X là hình ảnh của những người có lợi cho mọi người. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng theo nhóm, văn phòng). (4) Quản lý nghiêm ngặt các cán bộ 1. Tăng cường quản lý và giám sát cán bộ. Tăng cường sự giám sát và quản lý của các thành viên trong nhóm và cán bộ, đặc biệt là “các nhà lãnh đạo đầu tiên” và các vị trí chính.

Thực hiện toàn bộ phạm vi bảo hiểm của các vấn đề chính cá nhân của cán bộ tại hoặc trên cấp bộ phận, thông tin đăng ký như thu nhập cá nhân, tài sản gia đình, v.v. của năm; làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa và thể thao của chính phủ, trưng bày các thành viên trong nhóm, và nuôi dưỡng các thành viên trong nhóm và cán bộ. Thú vị, tăng cường sức sống của nhóm; Tu luyện một lối sống lành mạnh và đi lên; cải thiện hệ thống đánh giá và đánh giá cán bộ, cải thiện tính toàn diện và chính xác của đánh giá và đánh giá cán bộ, khuyến khích các đảng viên và cán bộ thực hiện nhiệm vụ của họ, yêu thích sự tôn trọng của băng đảng, hạn chế hành vi của “không làm”, hiểu lầm Nhiệm vụ, và cố gắng tạo ra một sinh thái chính trị tốt với một doanh nhân kinh doanh rõ ràng và nhiệt tình và nhiệt tình. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng) 2. Tiêu chuẩn hóa việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ. Chúng tôi sẽ tận tâm thực hiện định hướng việc làm của các tiêu chuẩn cán bộ tốt và “cả đạo đức và tài năng, và đạo đức trước”, cải thiện việc kiểm tra và đánh giá các cán bộ, và tăng cường đánh giá toàn diện về hiệu suất làm việc của cán bộ, đạo đức, vòng tròn của bạn bè, tính toàn vẹn xã hội. Trước khi thực hiện các ý kiến ​​của cán bộ như ý kiến ​​của nhóm kiểm tra kỷ luật, công bố trước và cuộc trò chuyện của nhóm kiểm tra kỷ luật, và kiên quyết ngăn chặn việc làm mất kiểm tra và “thúc đẩy bệnh tật”. . Thực hiện nghiêm ngặt tám quy định của Ủy ban Trung ương và các quy định về chất thải đối lập -về các cơ quan của đảng và chính phủ. Tăng cường một chuyến thăm không báo trước của các nút thời gian quan trọng và thực hiện ít nhất một cuộc kiểm tra đặc biệt của các cơ quan và tổ chức của các tổ chức mỗi quý để ngăn chặn và điều tra và giải quyết các vấn đề “bốn gió” khác nhau. Nhóm kiểm tra kỷ luật cho việc nộp đơn, nghiêm ngặt, quản lý nghiêm ngặt “ba chi phí công cộng”, nghiên cứu thêm và xây dựng các hệ thống cụ thể như nỗ lực và tiết kiệm tiêu dùng kinh doanh, và biên dịch chúng thành sách để tổ chức học tập. Nhóm kiểm tra kỷ luật được đệ trình lên nhóm kiểm tra kỷ luật (bao gồm các lớp học, các lớp đào tạo, hoạt động kinh doanh) cho nhóm kiểm tra kỷ luật mỗi tháng. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng). 2. Tiếp cận gần với quần chúng. Các thành viên của nhóm lãnh đạo thường tiến hành các hoạt động nghiên cứu ở cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong các hoạt động như các thành viên trong nhóm và cán bộ vào cộng đồng, “ba lối vào và ba băng đảng”, hỗ trợ làng và “hai và hai băng đảng” và các hoạt động khác để đạt được sự bình thường hóa của người dân. . Cải thiện hơn nữa hệ thống của đời sống dân chủ, tiêu chuẩn cao và các cuộc họp đời sống dân chủ chất lượng cao. Thực hiện nghiêm ngặt các “Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn của chi nhánh Đảng”, thực hiện nghiêm ngặt “ba cuộc họp và một bài học”, tổ chức các cuộc họp cuộc sống, các thành viên của đảng Dân chủ, v.v., và thực hiện các hoạt động của các thành viên trong nhóm về một Thành viên đảng vững chắc, thực hiện nghiêm ngặt cuộc họp cuộc sống tổ chức kép của các đảng viên và cán bộ hàng đầu, dẫn đầu trong việc thực hiện các phê bình phát triển và chủ nghĩa tự chủ, liên tục tối ưu hóa một sinh thái chính trị tốt. . Nhóm nhóm nghiên cứu ít nhất một phần tư công việc xây dựng bên. Trong việc thực hiện tiêu chuẩn hóa các tổ chức đảng của “năm, sáu hàng hóa”. Tăng cường xây dựng công nhân đảng. Làm tốt công việc lựa chọn và đào tạo cán bộ đảng, và xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng chất lượng cao với lòng trung thành với đảng, chịu trách nhiệm cho đảng, chính trị xuất sắc, trình độ kinh doanh, kỷ luật nghiêm ngặt và phong cách làm việc thuần túy. Thực hiện các hoạt động của “Yêu tinh xây dựng đảng sáng tạo và trình diễn các hoạt động của các thành viên trong nhóm”, và hướng dẫn phần lớn các thành viên trong nhóm đứng trên vị trí của họ, là người tiên phong và đóng góp (đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng). (8) kiên quyết trừng phạt tham nhũng để hỗ trợ và đảm bảo rằng nhóm kiểm tra kỷ luật được giải quyết trong việc giám sát và trách nhiệm kỷ luật. Sử dụng toàn diện “bốn hình thức” giám sát và kỷ luật, tuân thủ kỷ luật, nắm bắt sớm và nắm bắt nhỏ, ngăn chặn vi mô, và các vấn đề của các đảng viên và cán bộ đã được phát hiện, nhắc nhở sớm, giáo dục sớm, sớm và điều tra sớm. Điều tra và đối phó, không bao giờ chịu đựng được. Về vấn đề phản hồi kiểm tra, chúng tôi tập trung vào việc cải chính và thực hiện dài hạn bình thường và dài hạn, và liên tục làm sâu sắc và củng cố kết quả cải chính. (Đơn vị có trách nhiệm: Văn phòng) 3. Yêu cầu công việc (1) Tăng cường lãnh đạo tổ chức và truyền áp lực lên các lớp. Thành lập lãnh đạo đảng của nhóm đảng với tư cách là lãnh đạo, các thành viên khác của nhóm lãnh đạo với tư cách là phó trưởng nhóm, và các thành viên của mỗi bộ phận của mỗi bộ phận với tư cách là thành viên của thành viên của nhóm lãnh đạo công việc trách nhiệm chính của đảng. Đội ngũ lãnh đạo có một văn phòng, chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổ chức và kiểm tra công việc chịu trách nhiệm quản lý toàn diện và nghiêm ngặt của Đảng. Văn phòng nên thực hiện một cách tận tâm các chức năng, tăng cường báo cáo của nhóm kiểm tra kỷ luật, thiết lập một cơ chế giao tiếp và điều phối cho các bộ phận của Văn phòng, Văn phòng An ninh và Công đoàn, và tăng cường giám sát và kiểm tra công việc sự phát triển. (2) Thiết lập một sổ cái công việc và làm theo toàn bộ quá trình. Mỗi bộ phận sẽ tăng cường sự siêng năng của họ, thiết lập một tài khoản công việc để hoàn thành trách nhiệm chính và lưu trữ kịp thời và ghi lại thông tin công việc của trách nhiệm chính. Sổ cái phải có các nhiệm vụ, quy trình và kết quả, phản ánh toàn diện công việc của đơn vị thực hiện trách nhiệm của cơ quan chính của bên. (3) Giám sát và đánh giá nghiêm ngặt, và tăng cường trách nhiệm.