Mẫu kế hoạch kiểm tra W88 Top10Bookie một

Kế hoạch kiểm tra XXX 1. Giới thiệu 1.1 Mục đích “Kế hoạch kiểm tra” này giúp đạt được các mục tiêu sau: Đề xuất các yêu cầu tổng thể của phần mềm, làm cơ sở cho nhà phát triển phần mềm và người dùng cuối cùng; cấu trúc dữ liệu và các yêu cầu khác là cơ sở cho phần mềm thiết kế và lập trình; cung cấp một cơ sở cho thử nghiệm phần mềm. Người đọc giải thích bằng kế hoạch kiểm tra phần mềm này chủ yếu là người quản lý dự án, nhà thiết kế phần mềm và người thử nghiệm. 1.2 Bối cảnh Tên dự án: XXX System Mission Đề xuất: X Công ty Nhà phát triển: X Công ty Phát triển Người dùng: X Công ty 1.2.1 Bối cảnh dự án Việc triển khai dự án chủ yếu được biên soạn bởi XX. 1.2.2 Các chức năng chính của hệ thống chức năng cơ bản bao gồm: XX 1.2.3 Kiến trúc kỹ thuật Phần mềm này b/s Board … 1.3 Kế hoạch và thiết kế thử nghiệm phạm vi: Theo các yêu cầu thông số kỹ thuật và thiết kế hệ thống cuối cùng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm Các giải pháp, bao gồm kế hoạch kiểm tra, bao gồm thu thập các phương pháp kiểm tra, trường hợp thử nghiệm, các công cụ kiểm tra có thể. Kiểm tra đơn vị: Kiểm tra mã nguồn của mỗi mô -đun để đảm bảo rằng các hàm cơ bản của mỗi mô -đun có thể được thực hiện chính xác. Kiểm tra tích hợp: Kết hợp từng mô -đun để đảm bảo rằng tất cả các chức năng có thể được thực hiện chính xác. Kiểm tra hệ thống: Kiểm tra chức năng Hệ thống XX theo “Hướng dẫn đặc tả yêu cầu”, thực hiện kiểm tra hiệu suất của các mô -đun chính và kết hợp kiểm tra người dùng có thể. Kiểm tra chấp nhận: Kiểm tra các chức năng theo hướng dẫn sử dụng và kiểm tra tất cả các lỗi trong thư viện báo cáo để kiểm tra phiên bản phát hành. 2. Tài liệu tham khảo kiểm tra và tài liệu gửi kiểm tra 2.1 Tài liệu tham khảo kiểm tra Tên “Hợp đồng XX”, “Hướng dẫn đặc tả yêu cầu” Nhóm tất cả các thành viên của nhóm kiểm tra Tất cả các thành viên của nhóm kiểm tra. Phiên bản thử nghiệm Ngày Ngày tác giả “Kế hoạch kiểm tra” từ “Trường hợp thử nghiệm” Ngày kết thúc ngày kết thúc Kế hoạch kiểm tra Thiết kế Kiểm tra tích hợp Hệ thống kiểm tra Kiểm tra Hệ thống Thử nghiệm Hệ thống kiểm tra Hệ thống kiểm tra Hệ thống kiểm tra Hệ thống hiệu suất Kiểm tra Thử nghiệm Thử nghiệm Thử nghiệm Phát hành sản phẩm 4.1 Tài nguyên kiểm tra 4.1. Quản lý và giám sát tài nguyên chú thích: Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật Các kế hoạch kiểm tra viết tài nguyên phù hợp, Kế hoạch kiểm tra Bộ sưu tập Bộ sưu tập Quản lý kiểm tra Quản lý BÁO CÁO BÁO CÁO BÁO CÁO Tham gia Kỹ sư kiểm tra Kỹ sư kiểm tra Trách nhiệm: Thực hiện kế hoạch kiểm tra Viết hồ sơ kiểm tra kết quả kiểm tra Báo cáo lỗi chính xác 4.2. Môi trường kiểm tra Môi trường Phần mềm: Công cụ kiểm tra môi trường phần cứng Từ Alm LoadRunner Nhà sản xuất/Tự sản xuất HP HP Phiên bản 11.0 11.0 5. Rủi ro hệ thống, Rủi ro ưu tiên Số 1 2 3 Rủi ro kỹ thuật Rủi ro thị trường Cao -Lisk Nội dung Ưu tiên 6. Chiến lược kiểm tra 6.1 Mục tiêu kiểm tra chức năng Đảm bảo rằng chức năng kiểm tra là bình thường, bao gồm giai đoạn kiểm tra tích hợp của đầu vào dữ liệu, xử lý, truy vấn và sắp xếp. Bạn nên đầu tư thêm năng lượng để kiểm tra và tóm tắt theo thời gian 6.2 Giao diện người dùng Kiểm tra giao diện mục tiêu mục tiêu đáp ứng Các thông số kỹ thuật theo các quy định có liên quan, bao gồm menu, nút, thông tin bản quyền và thông tin nhắc nhở kiểm tra khác Chờ 6.3 Hệ thống xác minh mục tiêu thử nghiệm ở nước ngoài có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng để kiểm tra phương pháp. Chủ yếu kiểm tra các mô -đun chính chủ yếu nhắm mục tiêu các mô -đun chính, bao gồm cả đầu vào, Bảo quản và các thử nghiệm khác, nên được xem xét càng nhiều tình huống càng tốt và các chiến lược kiểm tra để kiểm tra chế độ nền 1. 1. Các chức năng cơ bản: Kiểm tra các chức năng cơ bản của chương trình, bao gồm cả việc có thể chạy bình thường hay không, liệu nội dung của báo thức và Báo thức có thể được công bố chính xác, liệu nhật ký có thể được viết bình thường hay không và liệu thông báo trạng thái có được gửi bình thường hay không (cần 2. Hiệu quả: Bao gồm việc có nên xử lý nhiều lỗi kết nối cơ sở dữ liệu hay không, liệu có thể xử lý lỗi kết nối trung tâm nhiệm vụ hay không. 3. Phục hồi lỗi: Bao gồm cả chương trình dừng ở mọi trường hợp, cho dù nó có thể được bắt đầu lại, bắt đầu từ điểm lỗi, v.v. 4. Tính ổn định: Chương trình chạy liên tục trong 72 giờ, và hoạt động và kết quả được kiểm tra. Chiến lược kiểm tra của giao diện lễ tân 1. Bố cục: Cho dù giao diện kiểm tra có đơn giản và đẹp hay không, cho dù bố cục có hợp lý hay không, cho dù mỗi hộp đầu vào có được căn chỉnh hay không, liệu văn bản có bị cắt bỏ hay không, liệu nó có thể được hiển thị hoàn toàn hay không, v.v. Sự hợp tác và xác nhận cuối cùng của người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *