Văn phòng Ku Casino Kubet

Giai đoạn đầu tiên của Vanke Enterprise Co., Ltd. (2006 ~ 2008) đã hạn chế các kế hoạch khuyến khích cổ phiếu (dự thảo) cụ thể không nhắc nhở 1. Ưu đãi cổ phiếu này dự định dựa trên “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, ” Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc “,” Các công ty niêm yết “Phương pháp quản trị khuyến khích vốn chủ sở hữu (thử nghiệm)” và các luật và quy định hành chính liên quan khác. 2. Chế độ hoạt động gần như của kế hoạch này là: Theo tiền đề rằng công ty đã đạt được một mục tiêu hiệu suất nhất định, một quỹ khuyến khích nhất định được trích xuất theo một tỷ lệ nhất định của lợi nhuận ròng của năm. Thông qua các phương pháp quản trị ủy thác, giao cho công ty ủy thác mua một cổ phiếu -share được liệt kê và lưu hành trong công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian dự trữ và thời gian chờ đợi, giá của công ty phù hợp với 1/21 Ghi chú giá cổ phiếu cụ thể. Cung cấp cho đối tượng khuyến khích. 3. Bởi vì các điều kiện của quỹ khuyến khích rút tiền hoặc thuộc về việc bổ sung không được đáp ứng, khi công ty ủy thác bán cổ phiếu và trả lại tiền thu nhập cho công ty, có ba trường hợp giá bán, bằng hoặc ít hơn so với ban đầu Giá mua, dẫn đến việc bán. Tổng số tiền là nhiều hơn, hoặc ít hơn tổng số tiền mua các cổ phiếu tương ứng. Các nhà đầu tư được yêu cầu chú ý. 4. Kế hoạch khuyến khích của cổ phiếu này phải được thực hiện sau khi các điều kiện sau đây phải được đáp ứng: Các đánh giá của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc mà không phản đối và được phê duyệt bởi cuộc họp của các cổ đông của Vanke. 5. Báo cáo này không được biên soạn bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Khi sự hiểu biết về các văn bản Trung Quốc và nước ngoài là mơ hồ, văn bản Trung Quốc là chủ thể. Giai đoạn đầu tiên của giai đoạn đầu tiên của Vanke Enterprise Co., Ltd. (2006 ~ 2008) đã hạn chế các kế hoạch khuyến khích cổ phiếu (dự thảo) Chương 1: Để cải thiện hơn nữa cơ cấu quản trị doanh nghiệp, cải thiện cơ chế khuyến khích của công ty và tăng cường Đội ngũ quản trị và xương sống kinh doanh Ý thức về trách nhiệm của sự tiến bộ liên tục và lành mạnh của công ty, 2/2 21: Điều 3: Điều 4: Số phận để đảm bảo thực hiện các mục tiêu tiến bộ của công ty. là “Vanke” hoặc “công ty”) theo “Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc”, “Phương pháp khuyến khích vốn chủ sở hữu (xét xử)” và các luật liên quan khác và các luật liên quan khác và Các quy định hành chính, “Công ty TNHH Vanke Enterprise, Ltd. (dự thảo)” (sau đây gọi là “Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu” hoặc kế hoạch này). Điều này được lên kế hoạch để được xây dựng theo mức lương của Vanke và nhóm ủy quyền đề cử. Sau khi được xem xét bởi hội đồng quản trị của công ty, và không phản đối của Ủy ban giám sát và quản lý chứng khoán Trung Quốc, nó được phê duyệt bởi cuộc họp của các cổ đông. Hình thành các nguyên tắc tương tự mà kế hoạch tuân theo: (1) sự công bằng, công bằng và cởi mở; (2) sự kết hợp giữa các ưu đãi và hạn chế; (3) lợi ích của các cổ đông, lợi ích của công ty và lợi ích của chuyên gia Nhóm quản lý, có lợi cho tiến trình bền vững của công ty; (4) duy trì quyền và lợi ích của các cổ đông sẽ mang lại lợi nhuận hiệu quả và liên tục hơn cho các cổ đông. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch này: 3/21 (1) ủng hộ sản xuất giá trị như một văn hóa hiệu suất có hướng dẫn và thiết lập cơ chế chia sẻ và hạn chế quan tâm giữa nhóm cổ đông và người quản lý chuyên nghiệp; tiến bộ; quan tâm đến các mục tiêu ngắn hạn và Mục tiêu dài hạn của cấp quản trị; thu hút và duy trì tài năng quản trị xuất sắc và xương sống kinh doanh; (3) (4) (5) để khuyến khích và thưởng cho đổi mới kinh doanh và thay đổi tinh thần, và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Chương 2 Điều 5: Trong bài viết này, trừ khi văn học w88 pro có một điểm khác, các từ sau đây có thể có ý nghĩa sau: cổ phiếu bị hạn chế đề cập đến công ty để cấp một số lượng một số công ty cho nhân viên mà không cần Bồi thường. Cổ phiếu, nhưng các cổ phiếu này đã bị hạn chế về việc mua và thuộc về Trên một tỷ lệ nhất định của một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ròng và lợi nhuận ròng nhất định trong năm đó, một số tiền nhất định được trích. Mua cổ phiếu của Vanke A từ thị trường thứ cấp trong thời gian quy định của Vanke A cổ phiếu. Thời gian chờ dự trữ hàng năm đề cập đến việc phê duyệt báo cáo hàng năm và báo cáo hàng năm của cuộc họp cổ đông hàng năm và thông báo giải quyết báo cáo tài chính được kiểm toán cho ngày T+1 Ngày thông báo hàng năm. Trong giai đoạn này, các cổ phiếu do tổ chức ủy thác nắm giữ không được đưa vào cuối thời gian chờ của tài khoản cá nhân (nghĩa là ngày công bố của báo cáo thường niên T+1). Trong các điều kiện hiện tại của kỳ, Công ty ủy thác sẽ đếm lô cổ phiếu bị hạn chế. Tài khoản cá nhân của mục tiêu khuyến khích đề cập đến cuối thời gian chờ đợi và các cổ phiếu bị hạn chế không đáp ứng các yêu cầu liên kết hiện tại và không thuộc về. Mục đích là để ngăn chặn các giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu, và thông báo các báo cáo thường xuyên và tiết lộ các sự kiện lớn để cấm thời gian bán và bán.